v وقۋشىلاردىڭ كاسىپتەنىپ يگىلىك جاراتقان تيپتىك ىزگى ىستەرىنەن ارالاپ ءجۇرىپ بايانداما جاساۋ ۇيىرمەسى ۇرىمجىگە قايتىپ كەلدى
v قىستاق ديقاندارىن عىلىمي جولمەن اۋقاتتانۋعا باستادى
v تاڭداۋلى ديقان جۇمىسكەرلەرىنەن بولايىق
v بار ىنتا پەيىلىمەن حالىق ءۇشىن قىزمەت ىستەگەن شۋجي
v مەنىڭ ارمانىم قۇر قيال ەمەس
v مۇگەدەك بولساق تا، العا ۇمتىلىپ تاماشا ناتيجەلەر جاراتۋىمىز كەرەك
v ادالدىقپەن «الاقات مايتالمانىنا» اينالۋ