More>>
v كاسىپتەنۋ تانىمىنا بۇرىلىس جاساعا تيىپتەر
v شينجياثنعث جذمساق بولشةك كاسعبع ءوز ورنعندا تابان تعرةص تذرؤ نةضعزعندة، ورتا ازياغا بةتالغاندا غانا شعغار جولعن تابا الادع
More>>
v شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايىنىڭ 5-ءماجىلىسى ءتۇرلى كۇن تارتىپتەردى تابىسپەن ورىنداپ شينجياڭ حالىق سارايىندا جابىلدى
v اۆتونوميالى رايوننىڭ ءتوراعاسى نۇر باكىردىڭ «ۇكىمەت قىزمەتىنەن بايانداماسى» تىڭدالدى جانە قارالدى
v ەركىن يمىرباقىنىڭ اۆتونوميالى رايوندىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ قىزمەتىنەن جاساعان بايانداماسى تىڭدالدى جانە قارالدى
v اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى 5-ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعالار القاسى 4-ءماجىلىسىن اشتى
v اۋىر جۇكتى ارقالاپ، بورىشىمىزدى ادا ەتەيىك
v اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى 5-ءماجىلىسىنىڭ كەڭەس جوبا قاراۋ كوميتەتى ءماجىلىستىڭ كەڭەس جوباسىن العاشقى ادىمدا قاراۋ جاعدايىنا قاتىستى مالىمەتتى تىڭدادى
v اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى 5-ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعالار القاسى ءۇشىنشى ءماجىلىسن اشتى
v اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايى 5-ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعالار القاسى 2-رەتكى ءماجىلىسىن اشتى
v اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايىنىڭ 5-ءماجىلىسى ۇكىمەت قىزمەتىنەن باياندامانى جالعاستى گرۋپپالارعا ءبولىنىپ قارادى
v اۆتونوميالى رايوندىق 11-كەزەكتى حالىق قۇرىلتايىنىڭ 5-ماجىلىىسنە قاتىناسىپ جاتقان ۋاكىلدەر ۇكىمەت قىزمەتىنەن جاسالعان باياندامانى گرۋپپالارعا ءبولىنىپ قارادى
1  2