جەمسارى اۋدانى تيانشان تاۋىنىڭ باۋرايىنا
ورنالاسقان، اۋدان قالاشىعى ءۇرىمجى قالاسىنان
165 كيلومەتر قاشىقتىقتا. ول سانجى وبلىسىنا
قاراستى شىعىس ءۇش اۋدانىنىڭ ءبىرى بولىپ،
جالپى جەر اۋماعى 8848 شارشى كيلومەتر، ونىڭ
قاراستىلىعىندا 6 قالاشىق، 3 اۋىل بار. مۇندا
حانزۋ، حۇيزۋ، قازاق، ۇيعۇر، مۇڭعۇل قاتارلى
13 ۇلت جاسايدى. جالپى جان سانى 142 مىڭ.
از ساندى ۇلتتار جالپى جان سانىنىڭ ٪30.8 ىن
ۇستايدى. كەن بايلىعى مەن مۇناي بايلىعى مول،
ەكونوميكالىق قۋاتى كۇشتى. جەمىسارى اۋدانىنا
بيڭتۋان 6-شىسىنىڭ ءبىر تۋانى ىرگە تەپكەن.
بارلانعان كەن ونىمدەرى 30 دان اسىپ، اۋداننىڭ
«كومىر، مۇناي قويماسى» دەگەن اتى بار.
بۇدان تىس، «جۇڭگوداعى ەرەكشە ونىمدەر
بازاسىنىڭ ءبىرى» دەگەن اتقا دا يە بولدى.

امانتاي مۇقاي ۇلىنىڭ ءسوزى

جەمسارى اۋدانىنىڭ جالپى جاعدايى
جەر ءجانناتى جەمىسارى دەدىم-اي، اۋ
ۇلانىمىن جۇڭحۋانىڭ كىندىك انا
ىردىڭحۋ ءوز ەلىم جان ساۋلەم
تۋعان جەر جەمىسارىم
اق مارالىم ۇيادان ۇشتى بالاپان
اياۋلى اتا مەكەن تۇرعان-اي، كورگىم كەلىپ
More>>