باس بەتجاڭالىقتارادەبيەت-كوركەمونەروقۋ-اعارتۋمادەنيەتەلەس
كوز ايىم ساتتەرەكران الەمىتاڭداپ تىڭداڭىزقازاق رەداكسياسىارناۋلى تاقىرىپايماق-وبىلىس
جاڭا حابارلار

دوستار

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2015-10-01 13:31:45  
اسۋدا قيىن تانىسقاندار،
اينىماس سەرتپەن تابىسقاندار.
بالا دوستار ساعىنىشىم،
قول بۇلعايدى الىستاردان.

دوستار-دوستار قايداسىڭدار،
كوڭىلدىڭ ءمولدىر ايناسىنداي.
جابىقاندا،جالىققاندا،
ءۇمىتىمدى جالعايسىڭدار.

كورمەسەم دوستار،ساعىنامىن،
كەزدەسەر جولداس تاعىدا مىڭ.
سىرىڭدى ءار كەز ءبولىسەتىن،
دوستارىڭداي تابىلار كىم.

ارالاپ ءومىر باعىنان ءبىز،
اق مونشاق گۇلدەر تاعىنامىز.
ارايلى تاڭدار الدارىمىزدا،
كەزدەسەرمىز تاعىدا ءبىز.
ءان الەمى

جول توسىلىپ قالدى

تۇلپارىم