باس بەتجاڭالىقتارادەبيەت-كوركەمونەروقۋ-اعارتۋمادەنيەتەلەس
كوز ايىم ساتتەرەكران الەمىتاڭداپ تىڭداڭىزقازاق رەداكسياسىارناۋلى تاقىرىپايماق-وبىلىس
جاڭا حابارلار

دوستىق جىرى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2015-10-01 13:33:12  

قۋانىش بوپ تاسىعان،
شات كۇندەرگە اسىعام.
دوستىق دەگەن ومىردە،
ماڭگى شىرقار اسىل ءان.

قايىرماسى:

اقتارىلار اعىنان،
 پەيىلىنە تابىنام.
 جۇرەم اركەز دوستارىم،
 ساعىنىشپەن سالىپ ءان.
 
ساعىنا كەپ كورىسكەن،
قۇلىن-تايداي تەبىسكەن.
شاتتىعىم مەن قايعىمدى،
وزدەرىڭسىڭ بولىسكەن.

اسقار تاۋداي ايبىندى،
سارقىلمايتىن ايدىنىم.
دوستىق دەگەن ومىردە،

باعا جەتپەس بايلىعىم.

ءان الەمى

جول توسىلىپ قالدى

تۇلپارىم