باس بەتجاڭالىقتارادەبيەت-كوركەمونەروقۋ-اعارتۋمادەنيەتەلەس
كوز ايىم ساتتەرەكران الەمىتاڭداپ تىڭداڭىزقازاق رەداكسياسىارناۋلى تاقىرىپايماق-وبىلىس
جاڭا حابارلار

بۋراتالىم-اي

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2015-10-01 13:43:53  
جازيرا كوركەمدىكە،
ورانعان اۋماعىڭ بار.
ايباندى اسقار شىڭى،
الاتاۋ قويناۋىڭ بار.
ارايلى بۋراتالىم؛
وزىڭسىڭ قۋات ءانىم.
جانىمنىڭ كاۋسارىنداي،
تاڭدارىڭ بار،ساۋمالىڭ بار،باۋ باعىڭ بار.

قايىرماسى:
بۋراتالىم –اي،تۋعان جەرىم-اي،
بۋراتالىم-اۋلىم.
جاندى تەربەگەن،ءان بوپ سەلدەگەن.
جاۋىنىڭ مەن داۋلىڭ.
تۋعان دالامسىڭ-ۇلى ءان ماعان،
اڭسايتۇعىن ماڭگىلىك.
تۋعان تۇعىرىم-قوساق عۇمىرىم ؛
ماڭگى ەستە تاڭ نۇرىڭ.

بۋراتال شۇرايلى ايماق،
تۋعان جەر بارقىت دالام،
الەمدە جەر بارما ەكەن،
وزىڭنەن ارتىق ماعان.
قاسيەت بار وزىڭدە،
ەشقاشان تارىقپاعام.
كەڭ دالا اسپانىڭدا؛
قيال قۇسىم شارىقتاعان،
ءان الەمى

جول توسىلىپ قالدى

تۇلپارىم