• كوركەم ىلە • قولىڭدى بەر قالقاتاي
• ساعىنىش • اڭسادىم جانىم
• ناۋرىز شاتتىعى • قىزدار-اي
• جانارىم • جان دوسىم
• ارايلىم • الەمنىڭ ەڭ اسىلى
• ساباقتاستار • بيشى ارۋ
• قايران جاستىق • بەرەكە انى
• كۇلىم كوز ارۋ • مورىيىم
• دوستار • بالا عاشىق
• ساعىندىم • ساعىنىش
• كەلەيىك قىرعا بارىپ • سەزەسىڭبە
• دوستار-دوستار قايداسىڭدار • دوستار ساعىنىش
• قوش بول مەنىڭ سۇيگەن ارمانىم • ەسىڭە ال
• اۋىلعا ساعىنىش • بوبوگىم
• بۇراتالىم-اي • بىز سەن ۇشىن
• بايان-اي • تۋعان جەرىم بىلەزىك
• اۋىلعا ساعىنىش • اعاجان
• جۇبايىم • جەلقاراعاي
More>>
More>>