جاڭا حابارلار

ا ق ش تاريحىنداعى تەگى افريكالىق تۇڭعىش زۇڭتۇڭ ـــــ باراك وباما رەسمي مىندەتىنەن بوسادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-01-24 12:16:25  
20-قاڭتاردا، ا ق ش تاريحىنداعى تەگى افريكالىق تۇڭعىش زۇڭتۇڭ ـــــ باراك وباما رەسمي مىندەتىنەن بوسادى. 8 جىلدىڭ الدىندا، 50 جاسقا تولىق كەلە قويماعان وباما «رەفورما جاساۋ» ۋادەسىمەن، كەمەڭگەرلىگىمەن ا ق ش-تىڭ زۇڭتۇڭى بولعان ەدى. قازىرگى كەزدە، وبامانىڭ ەمدەۋ جوسپارى سياقتى ساياسات شارالارى جاڭا زۇڭتۇڭ دوننالد ترامپتىڭ تەرىسكە شىعارۋ حاۋىپىنە ءدوپ كەلدى، ونىڭ تاعى سىرتقى ىستەر جاعىندا اياقتالماعان نىساندارى دا بار بولاتىن. اۆستريا «ەلشى گازەتىنىڭ» ەڭ جاڭا شولۋىندا: وباما بيلىك باسىنان كەتەرىندەدە «ارمانىن ورىنداي المادى»-دەپ اتاپ كورسەتتى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە