جاڭا حابارلار

اۆستراليا تور دوپ اشىق جارىسىندا ءوزىنىڭ ەڭ جاقسى ناتيجەسىن جاراتقان دۋان يىڭيىڭ قاتاردان قالدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-01-24 13:41:08  
اۆستراليا تور دوپ اشىق جارىسىندا ءوزىنىڭ ەڭ جاقسى ناتيجەسىن جاراتقان دۋان يىڭيىڭ 20-قاڭتاردا قاتاردان قالدى ، ول 2017-جىلعى اۆستراليا تور دوپ اشىق جارىسىنىڭ ايەلدەردىڭ جەكە ءتۇرىنىڭ ءۇشىنشى كەزەگىندەگى جارىستا، 6 عا قارسى 1 ، 6 قارسى 0 ۇپايمەن ا ق ش-تىڭ ايگىلى شەبەرى ۆيللەيمستان جەڭىلدى، سونىمەن جەكە تۇردەن جارىسقا قاتىناسقان 7 جۇڭگولىق شەبەردىڭ وسى كەزەكتەگى اۆستراليا تور دوپ اشىق جارىسىنداعى ساپارى اياقتادى. دەگەنمەن قۋانارلىعى پىڭ شۋاي مەن جىڭ سايساي جەكە-جەكە وزدەرىنىڭ ارىپتەستەرىمەن بىرگە ايەلدەردىڭ ەكى ادامدىق جارىسىنىڭ ءۇشىنشى كەزەگىنە ءوتتى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە