جاڭا حابارلار

ءدارى ىشكەندە قانشالىق سۋ ىشكەن ءجون؟

    كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى    2017-02-20 19:53:37  
ەزىپ ىشەتىن ءدارى: 150 ميلليليتر. ەزىپ ىشەتىن ءدارىنى ىشكەندە 150 ميلليليتر سۋ ءىشۋ كەرەك، مىسالى، تۇماۋراتقاندا ىستىقتى قايتاراتىن تۇيىرشىك ءدارى. الايدا باتىس شيپاگەرلىگىندەگى ۇنتاق ءدارى تاعى ۇقسامايدى، مىسالى مونتو موريللونيتتاسىن ىشكەندە 50 ميلليليترلىك سۋ ىشەڭىز جەتىپ جاتىر.
قابىرشاقتى ءدارى: كەمىندە 300 ميلليليتر.قابىرشاقتى ءدارى قويمالجىڭ زاتتاردان جاسالاتىندىقتان، سۋعا تيگەندە جۇمسارىپ، جابىسادى، بۇنداي ءدارىنى ىشكەننەن كەيىن اس قورىتۋ جولىنىڭ بۇيىرىنە جابىسىپ، زالال جەتكىزۋى، ءتىپتى اس قورىتۋ جولىن زاقىمداۋى مۇمكىن.ءدارىنىڭ اسقازانعا تولىق جەتكىزىلىپ، اس قورىتۋ جولىن زاقىمداۋىنان ساقتانۋ ءۇشىن، قابىرشاقتى ءدارىنى ىشكەندە 300 ميلليليتردەن استام سۋ ءىشۋ كەرەك.
تابلەتكا: 150 ــ 200 ميلليليتر. كوپتەگەن تابلەتكالاردى ىشكەندە ادەتتە 150 ــ 200 ميلليليتر سۋ ىشسەڭىز بولعانى. ەگەر سۋدى وتە از ىشسەڭىز، ازداعان اسقازان سۇيىقتىعى ءدارىنى ەرىتۋگە قاۋقارسىزدىق تانىتادى؛ وتە-موتە ءىشىنارا تىتىركەندىرگىش دارىلەردى ىشكەننەن كەيىن، اسقازاندا جەتەرلىك سۋ مولشەرى بولماسا بۇل دارىلەردى ەرىتىپ ۇساق ۇنتاقتارعا اينالدىرا المايدى دا، قويۋلىعى جوعارى تىتىركەندىرگىش دارىلەر اسقازان كىلەگەي قابىعىن تىتىركەندىرىپ، قابىنۋعا نەمەسە جاراقاتتانۋعا اپارىپ سوعادى. الايدا سۋدى كوپ ىشۋگە دە بولمايدى، سۋدى كوپ ىشكەندە اسقازان سۇيىقتىعى سۇيىلىپ، اسقازاننىڭ تازارتىلۋىن تەزدەتىپ، ءدارىنىڭ ءونىمدى تۇردە سىڭۋىنە ءتيىمسىز بولادى.
تىتىركەندىرگىش دارىلەر: كەيبىر دارىلەردى ىشكەندە 500 ميلليليتردەن استام سۋ ءىشۋ كەرەك. تەتراتسين تەكتەس اس قورىتۋ جولىن تىتىركەندىرەتىن دارىلەردى تۇتىنعاندا، تۇتىنعان ءدارىنىڭ ءپىشىنى قانداي بولۋىنا قاراماستان، سۋدى كوبىرەك ىشكەن ءجون، 500 ميلليليتر سۋ ىشكەندە بۇل دارىلەردىڭ اس قورىتۋ جولىن تىتىركەندىرۋىن ازايتۋعا بولادى. ءىشىنارا دارىلەردىڭ زات الماسۋ بارىسى ءبىرشاما ەرەكشە بولاتىندىقتان، بۇل دارىلەردى ىشكەندە دە سۋدى كوپ ىشۋگە تۋرا كەلەدى، مىسالى، كۇكىرتتى امين تەكتەس دارىلەر مەن حينولون تەكتەس دارىلەر زات الماسۋ بارىسىندا نەسەپ قۇرامىندا كريستالدانىپ، نەسەپ ءبولۋ جۇيەسىن زاقىمداۋى مۇمكىن.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە