جاڭا حابارلار

شينجياڭنان 2017-جىلى ىشكى ولكەلەردەگى ورتا مەكتەپ، ورتا دارەجەلى كاسىپتىك مەكتەپ، ورتالاۋ مەكتەپ كلاستارىنا وقۋشى قابىلداۋعا تىزىمدەلۋ قىزمەتى باستالدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-03-14 02:14:05  
ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارى: ءتىلشىنىڭ 12-ناۋرىز اۆتونوميالى رايوندىق ىشكى ولكەلەردەگى شينجياڭدىق وقۋشىلار قىزمەتى كەڭسەسىنەن ۇعىسۋىنشا، شينجياڭنان 2017-جىلى ىشكى ولكەلەردەگى ورتا مەكتەپ، ورتا دارەجەلى كاسىپتىك مەكتەپ، ورتالاۋ مەكتەپ كلاستارىنا وقۋشى قابىلداۋعا تىزىمدەلۋ قىزمەتى 10-ناۋرىزدا باستالعان، تىزىمدەۋ قىزمەتى 10-ساۋىردە اياقتايدى ەكەن.
ۇعىسۋعا قاراعاندا، بيىل ىشكى ولكەلەردەگى شينجياڭ ورتا مەكتەپ كلاسىنا بۇرىنعى جىلدارداعىمەن ۇقساس بيڭتۋاننان قابىلداناتىن 350 وقۋشىنى قوسقاندا جيىنى 9 مىڭ 880 وقۋشى، ورتا دارەجەلى كاسىپتىك مەكتەپ كلاسىنا بيڭتۋاننان قابىلداناتىن 300 وقۋشىنى قوسقاندا 3 مىڭ 300 وقۋشى، سەلبەستىك جوسپارى بويىنشا 8600 وقۋشى، ورتالاۋ مەكتەپ كلاستارىنا 10 مىڭ 700 وقۋشى قابىلدانادى. بۇرىنعى جىلدارمەن سالىستىرعاندا، بيىلعى وقۋشى قابىلداۋ ساياساتىندا بىرقىدىرۋ جاڭا وزگەرىستەر بار.ىشكى ولكەلەردەگى شينجياڭ ورتالاۋ مەكتەپ كلاستارىنا وقۋشى قابىلداۋ ەمتيحان ساباعى جاعىندا، حانزۋشا وقىعان وقۋشىلاردان ءتىل-ادەبيەت پەن ماتەماتەكادان؛ ۇلتتىق تىلدە نەمەسە قوس تىلدە وقىعان وقۋشىلاردان حانزۋ تىلى مەن ماتەماتەكادان ەمتيحان الىنادى ەكەن. ىشكى ولكەلەردەگى ورتا دارەجەلى كاسىپتىك مەكتەپتەرگە سىناق رەتىندە 5 جىلدىق تۇزىمدەگى تاربيەلەۋ ۇلگىسى قولدانىلىپ، 12 ءتۇرلى كاسىپ بويىنشا تاربيەلەيتىن كورىنەدى. بيىلعى وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتىن جاقسى ىستەۋ ۇشىن، بۇكىل شينجياڭنىڭ جەر-جەرى 12-ناۋرىزدان باستاپ شينجياڭنان 2017-جىلعى ىشكى ولكەلەردەگى ورتا مەكتەپ، ورتا دارەجەلى كاسىپتىك مەكتەپ، ورتالاۋ مەكتەپ كلاستارىنا وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتى جايلى ۇگىت قىزمەتىن ىستەي باستاعان.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە