جاڭا حابارلار

التاي اۋەجايى 30-ساۋىردەن باستاپ جابىلادى ەكەن

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-04-14 18:05:18  

ازيا كىندىگى تورابىنىڭ حابارى: ءتىلشىنىڭ قاتىستى تاراۋلاردان ۇعىسۋىنشا، التاي اۋەجايى 30-ساۋىردەن باستاپ جابىلادى ەكەن، الايدا، بۇعان بولا قام جەۋ قاجەتسىز، سەبەبى بيىل قاناس اۋە جولى 15-مامىردان باستاپ كۇنى بۇرىن اشىلاتىن بولعان.
12-ءساۋىر ءتىلشىنىڭ شينجياڭ اۋەجاي توبىنان ۇعىسۋىنشا، التاي اۋەجايىن كەڭەيتىپ سالۋ ءۇشىن، جوسپارمەن 30-ساۋىردەن باستاپ اۋەجايدى بەكىتىپ، كەڭەيتىپ سالۋ جۇمىسىن باستايدى ەكەن. وڭتۇستىك اۋياتسيا سەرىكتەستىگى اتالعان باعىتتاعى جولداۋشىلارعا ارناپ ءۇرىمجى-قاناس لەنياسىن بۇرىنعى جىلدارداعىدان ءبىر اي بۇرىن ياعني، 15-مامىردان باستاپ قالپىنا كەلتىرمەكشى.
التاي اۋەجايىن كەڭەيتىپ سالۋ قۇرىلىسى التاي ايماعىنىڭ ءبىرىنشى ءنومىرلى ماڭىزدى ينجەنەرياسى. اۋەجاي كەڭەيتىپ سالىنعان سوڭ، اۋەجايدىڭ سىرعىما جولى شىعىسقا قاراي 600دە 2 مىڭ 800 مەتر ۇزارادى، سونىمەن بىرگە سىرعىما جولى A320、B737 تۇرپاتتاعى ۇشاقتاردىڭ ۇشۋ تالابىنا ۇيلەسەتىن ەتىپ جوندەلەدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە