جاڭا حابارلار

بيىل رايونىمىز 22 مىڭ 972 ادامدى قابىلداۋدى جوسپارلادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-05-16 18:08:36  
بيىل، رايونىمىز تۇتاس ەلىمىزدەن ورتا، باستاۋىش مەكتەپ جانە بالالار باقشاسى وقىتۋشىسىنان 22 مىڭ 972 ادامدى قابىلداۋدى جوسپارلادى، مۇندا، وقۋعا تۇسۋدەن بۇرىنعى ەرەكشە قىزمەت ورنىنا 9 مىڭ 291 وقىتۋشى، باستاۋىش مەكتەپتىڭ ەرەكشە قىزمەت ورنىنا 7 مىڭ 705 وقىتۋشى، ورتالاۋدىڭ ەرەكشە قىزمەت ورنىنا 2 مىڭ 186 وقىتۋشى، جاي ورتا مەكتەپتەرگە 3 مىڭ 790 وقىتۋشى قابىلدايدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە