جاڭا حابارلار

ناشار تۇرمىس داعدىسى عۇمىرىڭىزدى قىسقارتادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-05-18 20:00:54  
1. ناشار تاماقتانۋ داعدىسى
ۇزاق ۋاقىت تاڭەرتەڭگى استى ىشپەگەندە ءوت سۇيىقتىعىندا وزگەرىس تۋىلىپ، حولەستەريننىڭ مولشەرىن ارتتىرىپ، وتكە تاس بايلانۋ، جۇرەك بۇلشىق ەتىنىڭ قابىنۋى سياقتى اۋرۋلاردى تۋدىرادى. تەز تاماقتانۋ اسقازان قابىنۋ، اسقازان جاراسى سياقتى اۋرۋلارعا شالدىقتىرادى. كەشكى تاماقتى وتە جاي ىشەتىندەر نەسەپ جولىنا تاس بايلانۋ، جۇرەك اۋرۋى، توق ىشەك راگى سياقتى اۋرۋلارعا وڭاي شالدىعادى.
2. سەمىزدىك
سەمىرۋ ادامداردىڭ اۋرۋعا شالدىعۋ سالىستىرماسىن جوعارىلاتىپ، جوعارى قان قىسىم اۋرۋى، جۇرەك اۋرۋى جانە باسقادا اۋرۋلارعا شالدىقتىرىپ، عۇمىرىڭىزدى قىسقارتادى. دەنە سالماعىن 10 پايىز تومەندەتكەندە دەنساۋلىققا اسا پايدالى.
3. ۇيقى قاشۋ
ۇيقى قاشۋ ەستە ساقتاۋ قابىلەتى مەن زەيىن قۋاتىن تومەندەتەدى. ا ق ش جوعارى قارقىندى تاس جول قاتىناس حاۋىپسىزدىگىن باسقارۋ تاراۋلارىنىڭ مەجەلەۋىنشە، ا ق ش تا ءار جىلى 100 مىڭنان ءبىر ادام اۆتوكولىك جۇرگىزۋ بارىسىندا قالعىپ كەتكەندىكتەن، قاتىناس وقيعاسىنا ۇشىرايدى ەكەن. شوفەردىڭ قالجىراپ اۆتوكولىك جۇرگىزۋىنەن ءار جىلعى قاتىناس وقيعاسى ءبىر مىڭ 550 رەتكە جەتىپ، جارالانعانداردىڭ سانى 71 مىڭ بولىپ، ەكونوميكالىق زيان 12 ميلليارد 500 ميلليون يۋانعا جەتكەن.
4. دەنە تاربيە قيمىلدارىمەن شۇعىلدانباۋ
ماماندار اپتاسىنا از دەگەندە ەكى جارىم ساعات جاياۋ ءجۇرۋ نەمەسە 75 مينۋت باياۋ جۇگىرۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى. دەنە تاربيە قيمىلدارى ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جوعارىلاتادى، ءبىر جىلدا اپتاسىنا 3 رەت جاياۋ ءجۇرۋدى تاباندىلىقپەن جالعاستىرعاندا ۇلكەن ميدىڭ قىزمەتى مەن ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جوعارىلاتادى.
5. كوپ مولشەردە تەمەكى تارتۋ
ا ق ش-تىڭ زەرتتەۋ ناتيجەسىنە نەگىزدەلگەندە، تەمەكى تارتاتىنداردىڭ ورتاشا عۇمىرى تەمەكى تارتپايتىنداردان 20 جىل قىسقا بولادى ەكەن. جۋىق جىلداردان بەرى 44 جاستان 54 جاس ارالىعىنداعىلاردىڭ تەمەكى تارتۋ مولشەرى ارتا تۇسكەن.
6. كوپ مولشەردە اراق ءىشۋ
كوپ مولشەردە اراق ءىشۋدىڭ زيانى وتە اۋىر بولادى، اراق ءىشۋ راك اۋرۋى، جۇرەك اۋرۋى جانە باۋىردىڭ قاتايۋى، مەڭىرەۋلىك جانە جوعارى قان قىسىم اۋرۋى سياقتى اۋرۋلاردى تۋدىرادى.
7. وتباسىنداعىلارمەن اڭگىمەلەسپەۋ
كوپتەگەن قىزمەت ىستەيتىندەر وتباسىنداعىلارمەن اڭگىمەلەسپەيدى، وتباسىنداعىلارمەن پىكىر اۋىستىرۋى از بولعاندا قىزمەت ىستەيتىندەردىڭ رۋحاني قىسىمى ارتا تۇسەدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە