جاڭا حابارلار

«زور وزگەرىس شينجياڭ جاستار ماي بوياۋلى سۋرەت كورمەسى» اشىلدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-07-20 17:49:48  
ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارى: 5-كەزەكتى جۇڭگو شينجياڭ حالىقارالىق ۇلتتىق ءبي مەرەكەسىنىڭ 5 تۇردەگى قوعامدىق قيمىلىنىڭ ءبىرى «زور وزگەرىس شينجياڭ جاستار ماي بوياۋلى سۋرەت كورمەسى» 18-شىلدە تۇستەن بۇرىن، ءۇرىمجى قالالىق اسەمونەر سارايىندا اشىلدى.
«كورىكتى شينجياڭ قۇرىپ، وتان ارمانىن بىرلىكتە جۇزەگە اسىرايىق» نەگىزگى تاقىرىپ ەتىلگەن وسى سۋرەت كورمەسىندە شينجياڭدىق جاس سۋرەتشىلەردىڭ ماي بوياۋلى 90 تۋىندىسى جانە ەرەكشە ۇسىنىس ەتىلگەن ماي بوياۋلى سۋرەتتەن 8 تۋىندى كورمەگە قويىلدى. وندا ءداستۇرلى ادام سۋرەتى، تابيعات سۋرەتى بولۋمەن بىرگە، اۆتورلاردىڭ ويلانىپ-تولعانۋ نەگىزىندە جاراتقان ابستراكت سۋرەتى دە بار. ول رايونىمىزداعى ءار ۇلت جاس ماي بوياۋلى سۋرەتشىلەردىڭ سوڭعى جىلدارى جاراتقان ەڭ جاڭا جاسامپازدىق جەتىستىكتەرىن شوعىرلى ايگىلەدى.
شينجياڭ سۋرەت اكادەمياسىنىڭ ورىنباسار باستىعى، شينجياڭ ماي بوياۋلى سۋرەتشىلەر قوعامىنىڭ ۇنەمىلىك ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار ءتوراعاسى جاڭ لەيجىن: «سوڭعى جىلدارى رايونىمىزداعى ءار ۇلت سۋرەتشىلەرى حالىقتى وزەك ەتۋ سىندى جاسامپازدىق باعىتىنان جازباي، تيانشاننىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگىن، ءشول دالانى، جاسىل القاپتى، ءۇستىرت پەن ويپاتتاردى ارالاپ، تۋىندى جاراتىپ، وزدەرىنىڭ ءداۋىر، قوعام، شەكارا ءوڭىر، اتا مەكەن جونىندەگى تانىمدارىن جانە ودان العان تەرەڭ اسەرىن تولىق ايگىلەدى»،-دەدى.
سۋرەت كورمەسىنىڭ اشىلۋ سالتىندا وسى جولعى سۋرەت كورمەسىندە سيلىققا يە بولعانداردىڭ ەسىمدىگى جاريالاندى. فىڭ يۇي قاتارلى 4 ادام كوركەمونەر سيلىعىنا، حۋاڭ گاڭ قاتارلى 7 ادام عىلمي سيلىققا، يىلزات ءدىلشات قاتارلى 17 ادام تاڭداۋلى تۋىندى سيلىعىنا يە بولدى.
«زور وزگەرىس شينجياڭ جاستار ماي بوياۋلى سۋرەت كورمەسىن» اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت مەڭگەرمەسى باس بولىپ ۇيىمداستىرعان، شينجياڭ سۋرەت اكادەمياسى مەن شينجياڭ ماي بوياۋلى سۋرەتشىلەر قوعامى مىندەتىنە الىپ وتكىزگەن. كورمە ءبىر اپتاعا جالعاسادى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە