جاڭا حابارلار

ۇلتتار ىنتىماعى قىزمەتىنىڭ جاڭالىق اشۋ كەلەلى شاراسى 1

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-10-13 18:01:02  
ستانسيامىزدىڭ «تۋىسقاندىق قاتىناس ورناتقان وسى ءبىر جىل» دەگەن تاقىرىپتاعى جەلىلەس حابارى بويىنشا تىلشىلەرىمىز جين لەي، ءشاي لين جانە ياڭ جيانچياۋلار جازعان حابارىنىڭ ءبىرىنشى ءبولىمىن تىڭداڭىزدار: 1-قازان مەملەكەت مەرەكەسى وتىسىمەن، اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ-رەفورما كوميتەتىنىڭ ياركەن اۋدانى حۋاڭدي قالاشىعى جوعارعى شاقماقكول قىستاعىندا تۇرعان كادرى ۋاڭ جى مەن ونىڭ جۇبايى ۋاڭ حۋان تۋىسقاندىق قاتىناس ورناتقان تۋىسى تۇرسىن قۇربانعا تاعى دا امانداسا باردى. ولار كەزىككەن زامان قول الىسىپ قۇشاقتاسىپ، بىرگە وتىرىپ ۇيلەرىنىڭ جاعدايىن كەڭەستى. قىستاق ديحانى تۇرسىن قۇربان: «ول ءار كۇنى ۇيگە امانداسا كەلەدى، نەگىزىنەن كۇندە كەزىگەمىز، قينشىلىعىمىز بولسا ۋاڭ جىعا ايتامىز، بۇدان بىلاي تۋىستىق قاتىناسىمىزدى بۇرىنعىدان دا تەرەڭدەتەمىز»،-دەدى.
ۋاڭ حۋان: «وسى رەتكى تۋىس تانۋ ارقىلى، ماڭگىلىك تۋىسقاندىق قاتىناس ورناتتىق، وسى تۋىسقاندىق قاتىناسىمىزدى ماڭگى جالعاستىرامىز، مەنىڭشە ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىنىڭ ىنتىماقتاسقان دوستىق سۇيسپەنشىلىگىن ماڭگى جالعاپ، وعان مۇراگەرلىك ەتۋىمىز كەرەك»،-دەدى.
ۇلتى باسقا بەيتانىس جاندار ەشقانداي قانداستىق قاتىناسى بولماسادا تۋىس بولدى، بۇرىنعى بەيتانىس جانداردان، ۇنەمى بارىس-كەلىس جاسايتىن تۋىسقا اينالدى، ءبىر جىلدان بەرى، وسى تەكتەس اڭگىمە تيانشاننىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگىندە قىزۋ ورلەۋگە كوتەرىلدى.
باس شۋجي شي جينپيڭ ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ شينجياڭداعى ماڭىزدىلىعىن كوپ رەت اۋىزعا الىپ، بىلاي دەگەن ەدى: ۇلتتار ىنتىماعى ءار ۇلت حالىقىنىڭ جان تامىرى، شينجياڭنىڭ دامىپ العا باسۋىنىڭ نەگىزى. ۇلتتار ىنتىماعىن كوزىمىزدىڭ قاراشىعىنداي قورعاپ، ومىرىمىزدەي قاستەرلەپ، اناردىڭ دانىندەي تىعىز ۇيىستىرۋىمىز كەرەك.
2016-جىلى 16-قازاندا، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم كەلەلى شەشىم-ورنالاستىرۋلار جاساپ، «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ ۇلى شاڭىراعىندا» قيمىلىن ورىستەتتى. بۇل شينجياڭ تاريحىندا تۇڭعىش رەت بولىپ وتىر، ءارى ۇلتتار ىنتىماعى قىزمەتىندەگى ماڭىزدى جاڭالىق سيپاتتى شارا. اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم پارتيا مەكتەبىنىڭ ورىنباسار باستىعى دۋان لياڭ بىلاي دەدى: اۆتونوميالى رايونىمىز ورىستەتىپ وتىرعان «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ ۇلى شاڭىراعىندا» قيمىلى پارمەندى شارا، ءارى تاماشا تەكشە، ءار ۇلت كادرلارى مەن بۇقاراسىنىڭ كوپ ساتىلى، ءتۇرلى فورماداعى اۋىس-كۇيىس، بارىس-كەلىس جاساۋ، ءبىر-بىرىنە امانداسا بارۋ، ءوزارا ءتىل ۇيرەنۋ، ءبىرىن-ءبىرى قورعاۋ ارقىلى، تىعىز توعىسقان قويۋ سۇيسپەنشىلىك ورناتۋىمىزعا مۇمكىندىك جاساپ وتىر. سوندىقتان دا بۇل ءبىزدىڭ ۇلتتار ىنتىماعىن اناعۇرلىم كۇشەيتۋىمىزدىڭ پارمەندى ءادىسى، ءارى باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ ماڭىزدى ءسوزىنىڭ رۋحىن جانە پارتيا ورتالىق كوميتەتى بەلگىلەگەن شينجياڭ قىزمەتىنىڭ باس نىساناسىن دايەكتى تياناقتاندىرۋدىڭ ماڭىزدى شاراسى. اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ ءبىر تۇتاس ورنالاستىرۋىنا ساي، بۇل قيمىلعا رايونىمىزدا جوعاردان تومەنگە دەيىن بەلسەنە ءۇن قوسىپ، جىلدام قيمىلداپ، كەڭ كولەمدە قاتىناسقاندىقتان، تيانشاننىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگىندە قيمىل قىزۋ ورلەۋگە كوتەرىلدى. ءبىر جىلدان بەرى، رايونىمىزدىڭ جەر-جەرىندەگى ءبىر ميلليون 110 مىڭ كادر مەن جۇمىسشى-قىزمەتكەر ءبىر ميلليون 570 مىڭ ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىمەن سەرىكتەسىپ تۋىسقاندىق قاتىناس ورناتىپ، «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ ۇلى شاراڭىراعىندا» قيمىلىنا قاتىناستى. اۆتونوميالى رايوندىق ۇلت ىستەر كوميتەتىنىڭ (ءدىن ىستەر مەكەمەسىنىڭ) ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى، اۆتونوميالى رايوندىق «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ ۇلى شاڭىراعىندا» قيمىلى باسشىلىق گرۋپپاسى كەڭسەسىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى لۋ جيان بىلاي دەدى: تۋىسقاندىق قاتىناس ورناتۋ بارىسىندا، كادرلار مەن جۇمىسشى-قىزمەتكەرلەر بۇقارانىڭ قىرۋار قينشىلىعىن شەشىپ، ناقتىلى ىستەر ىستەپ، حالىق تۇرمىسىنا قولايلىلىق جاساپ، حالىق قالاۋىنان شىقتى، ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىنىڭ پارتياعا العىس ايتۋ، پارتياعا قۇلاق اسۋ، پارتياعا ىلەسۋ سەنىمى ءتىپتى دە بەكەمدەلىپ، تۋىس بولىپ، ءوزارا كومەكتەسەتىن، جۇڭحۋا ۇلتتارى ءبىر وتباسىنىڭ ادامدارىنداي بولىپ، جۇدىرىقتاي جۇمىلىپ جۇڭگو ارمانىن جۇزەگە اسىراتىن مىعىم وڭ ەنەرگيا قالىپتاستى.
اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم ساياسات زەرتتەۋ ءبولىمىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى حى گوچيڭ، «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ ۇلى شاڭىراعىندا» قيمىلىنىڭ جۇرگىزىلۋى ۇلتتار ىنتىماعى قىزمەتى فورماسىنىڭ سىڭار جاقتىلى بولۋ، ءونىمى ويداعىداي بولماۋ ماسەلەسىن شەشىپ، ۇلتتار ىنتىماعى قىزمەتىنىڭ سارا جولىن اشىپ، ۇلتتار ىنتىماعى سىندى وسى ءبىر ءىرى بۇقارالىق قىزمەتتى شىنىمەن نىعايتقانىن ايتا كەلىپ، بىلاي دەدى: مەنىڭشە تەبىنى ەڭ زور، شاراسى مىعىم دا پارمەندى، ورنالاستىرۋى ناقتىلى بولدى. بۇرىنعىمەن سالىستىرعاندا ءونىمى ەڭ كورنەكتى بولدى دەۋگە ابدەن بولادى، ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىنىڭ ارالاسۋى، ۇشتاسۋى، توعىسۋى بۇرىنعى ءارقانداي تاريحي داۋىردەگىدەن كەڭ، ءارى قويۋ دا سىندارلى مازمۇنعا يە بولدى، مەنىڭشە بۇل شينجياڭنىڭ ورنىقتىلىعىن قورعاۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەپ، شينجياڭ قىزمەتىنىڭ باس نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋ سىندى ءبىرسپىرا كەشەندى شارانىڭ ىشىندەگى ەڭ ءونىمدى شارا.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە