جاڭا حابارلار

جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى 19 - كەزەكتى ورتالىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2017-10-25 19:11:02  

(133 ادام)

(فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

  ديڭ شيڭنۇڭ، ما بىن، ۋاڭ دۇڭحاي، ۋاڭ ليشان، ۋاڭ چىڭۋي، ۋاڭ شيڭنيڭ، ۋاڭ شيميڭ، ۋاڭ يۇڭجۇن، ۋاڭ رۇڭجۇن، ۋاڭ بين - ي، ۋاڭ چاڭسۇڭ، ۋاڭ حۇڭجين، ۋاڭ يانفي، فاڭ بەيچۇن، فاڭ رۇڭتاڭ، دىڭ ۋيپيڭ، دىڭ جۇڭحۋا، دىڭ شيۋميڭ، اي جۇنتاۋ، لۋ شي (ايەل)، تيان يە، تيان جيڭ، باي لۇي، باي شاۋكاڭ، فىڭ جىلي، جۋ گوشيان، جۋ گوبياۋ، رىن جىڭشياۋ، رىن جيانحۋا، ليۋ كۇن، ليۋ شى، ليۋ جيان، ليۋ حۇي، ليۋ حۋالۇڭ، ليۋ ۋىنجۇن، ليۋ چيفان، ليۋ چاڭلين، ليۋ جينگو، ليۋ شۋەشين، ليۋ جيانچاۋ، ليۋ حايچۋان، ليۋ دىۋي، جياڭ جينچۋان، شۇي چۋانجى، شۇي لودى، سۇن بين، سۇن يەگاڭ، سۇن حۋايشين، سۇن شينياڭ، سۋ دىلياڭ، لي شۋلەي، لي ياڭجى، لي شينران (مانزۋ)، لي باۋشان، لي جيانميڭ، لي چيڭجيە، ياڭ يۇيدۇڭ، ياڭ شياۋچاۋ، ياڭ شياۋدۋ، شياۋ پەي، ۋ جىميڭ، ۋ حاييىڭ (ايەل)، ۋ چيڭحاي، ۋ داۋحۋاي، حى پيڭ (ورتالىققا توتە قاراستى ورگان)، زوۋ جيا - ي (ايەل)، كۇراش ماحسۇت (ۇيعۇر)، شين ۋيگۋاڭ، ۋاڭ ليپيڭ، ۋاڭ حۇڭيان، شىن شياۋحۇي، سۇڭ حۇڭشي، سۇڭ فۋلۇڭ، چى ياۋيۇن، جاڭ جۇن (بەيجيڭ)، جاڭ مين (ايەل)، جاڭ جي، جاڭ شىڭمين، جاڭ ۋفىڭ، جاڭ چۇنشىڭ، جاڭ شوفۋ، لۋ جۇنحۋا، چىن يۇڭ (مانزۋ)، چىن شياۋجياڭ، چىن گومىڭ، چىن شۋەبين، چىن چاۋيىڭ، چىن فۋكۋان، شاۋ فىڭ، لين گوياۋ، لو دۇڭچۋان، جوۋ لياڭ، جوۋ شياۋيىڭ (ايەل)، جىڭ گوگۋاڭ، جىڭ جىنتاۋ، فاڭ ليڭمين، فاڭ جيانمىڭ، جاۋ لىجي، جاۋ حۇيليڭ، حوۋ كاي، شى كىحۇي، جياڭ شينجى، حى رۇڭ (ايەل)، لو يۋان، گىڭ ۋىنچيڭ، جيا يۇيلين، شيا حۇڭمين، شۇي ليڭي، شۇي جيا - اي، ليڭ جي، گو كايلاڭ، تاۋ جىگو، گۇڭ تاڭحۋا، سۇي پىڭ، جاڭ جيانحۋا، لياڭ حۇيليڭ (ايەل)، جياڭ جوچيڭ، جياڭ حۇڭجۇن، يۇي حۇڭچيۋ (ايەل)، فۋ كۇي، شۋ گوزىڭ، زىڭ يشين، شيە حاڭشىڭ، شيە شين - ي، لان فوان، پۋ زىڭفان، ساي يۇڭجۇڭ (ليزۋ)، لياۋ گوشيۇن (تۋجيا)، لياۋ جيانيۇي، شي جياساي، پان شىڭجوۋ، مۋ حۇڭيۇي (ايەل)، داي جۇنلياڭ.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە