جاڭا حابارلار

جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى 19 - كەزەكتى ورتالىق كوميتەتىنىڭ كانديدات مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2017-10-25 19:13:03  

(172 ادام)

 (بەلەت سانىنىڭ كوپ - ازدىعىنا قاراي ءتىزىلدى، بەلەت سانى تەڭ بولعاندارى فاميليا سىزىق سانى بويىنشا ءتىزىلدى)

  ما جىڭۋ، ما ۋيميڭ، ما گوچياڭ (حۇيزۋ)، ۋاڭ نيڭ (فۋجيان)، ۋاڭ يۇڭكاڭ، ۋاڭ ۋيجۇڭ، ۋاڭ شۇيدۇڭ، ۋاڭ شيۋبين، ۋاڭ جۇنجىڭ، ۋاڭ چۇننيڭ، فىڭ جيانحۋا، چۇيمۋ شىحا (يزۋ)، رىن شۋەفىڭ، ليۋ نيڭ، ليۋ فاچيڭ، ليۋ شياۋكاي (مياۋزۋ)، يان جينحاي (زاڭزۋ)، يان جىچان(ايەل)، لي چۇن، لي جيڭحاۋ (چاۋشيان)، ياڭ نيڭ (ايەل، بايزۋ)، ياڭ ۋي، شياۋ يىڭزى (ايەل، جۋاڭزۋ)، ۋ چياڭ (دۇڭزۋ)، ۋ سۇنرۇڭ، ۋ جيەميڭ، ۋ شىڭحۋا (بۋيي)، زوۋ ميڭ، شىن چۇنياۋ، سۇڭ گوچۋان، جاڭ گۋاڭجۇن، جاڭ يۇيجو، جاڭ جىفىن، جاڭ جىنجۇڭ، جاڭ جيڭحۋا، چىن گاڭ، چىن يشين، چىن حايبو، لين شاۋچۇن، حاڭ يحۇڭ، وۋياڭ شياۋپيڭ، لوبۋ دۇنجۋ (زاڭزۋ)، لو حۇڭجياڭ (دايزۋ)، لو چيڭيۇي، جين دۇڭحان، جوۋ بو، جوۋ چي، جوۋ نايشياڭ، گۋان چيڭ، جاۋ يۇيپەي، جاۋ ايميڭ (ايەل)، جاۋ دىميڭ (ياۋزۋ)، حاۋ پيڭ، حۋ ۋىنرۇڭ، حۋ حىڭحۋا، دۋان چۇنحۋا، يۇي گۋاڭ، جياڭ جىگاڭ، حى دۇڭفىڭ، حى جۇنكى، جيا يۇيمەي (ايەل)، شۇي جۇڭبو، شۇي حايرۇڭ، شۇي شينرۇڭ، گاۋ گۋاڭبين، گو دۇڭميڭ، تاڭ يجۇن، تاڭ دىڭجيە، حۋاڭ مينچياڭ، حۋاڭ گوشيان، حۋاڭ ليشين (ايەل)، حۋاڭ شياۋۋي (ايەل)، ساۋ جيانگو، چاڭ ديڭچيۋ، سۇي يۇيجۇڭ، ما جىنجۇن، لياڭ تيانگىڭ، كوۋ ۋي (بايزۋ)، پىڭ جينحۇي (يزۋ)، چىڭ ليانيۋان، فۋ شيڭگو، شيە چۇنتاۋ، لان تيانلي (جۋاڭزۋ)، ساي جيانجياڭ، پەي جينجيا، تان زوجۇن، داي حوۋلياڭ، يۇي شاۋلياڭ، ما شۇنچيڭ (حۇيزۋ)، ۋاڭ حۇڭ، ۋاڭ جاۋلي، ۋاڭ جيڭچيڭ، ۋاڭ شياۋيۇن (ايەل)، ۋاڭ ىندۇڭ، فاڭ شياڭ، كۇڭ چاڭشىڭ، دىڭ شياۋگاڭ (ازاتتىق ارميا)، ەركىن تۇنياز (ۇيعۇر)، شى جىڭلۋ، شىن چاڭيۇي، فىڭ جىڭلين، لۇي جۇن، لي جيا، لي يۇيچاۋ، لي شياۋبو، ياڭ گۋاڭيۋە (ناشي)، ۋ چاۋحۇي، حى ياليڭ (ايەل)، جاڭ گۇڭ، جاڭ جياڭتيڭ، جاڭ فۋحاي، چىن شۇي (ايەل)، چىن سىچيڭ، فان رۇيپيڭ، ي گاڭ، ي حۇيمان، ي ليانحۇڭ، جاۋ حۋان، جاۋ يدى، جۇڭ دىڭحۋا، شيڭ چاڭشيڭ، شى شياۋلين (ايەل)، چيان جىمين، گو ميڭي، تاڭ حۋاجۇن، تاڭ لياڭجى، حۋاڭ جىشيان، گى حۇيجۇن (ايەل)، جيڭ جۇنحاي، چىڭ ليحۋا (ايەل)، فۋ زىيىڭ، جياۋ يانلۇڭ، لەي فانپەي، شىن حايشيۇڭ، ساي سۇڭتاۋ، يان شياۋدۇڭ، پان گۇڭشىڭ، ما تيڭلي (حۇيزۋ)، ۋاڭ حاي، ۋاڭ شي، ۋاڭ يىنفاڭ، ۋاڭ يانليڭ (ايەل)، ماۋ ۋانچۇن، ۇلان (ايەل، موڭعۇل)، يىن حۇڭ، تيان گولي، يۋە يۇيچىڭ، ليۋ شىچۋان، سۇن دا - ۋي، يىن حىجۇن، چىن چيڭ (ايەل)، حۋ چاڭشىڭ، ساۋ شۋمين (ايەل)، مياۋ جيانميڭ، ۋي گاڭ، ۋاڭ جيۇڭ، ۋاڭ ۋىنتاۋ، ماۋ ۋيميڭ، دىڭ شياۋگاڭ (سىچۋان)، رىن حۇڭبين، لي جيڭ (ايەل)، لي يىڭحۇڭ، ۋ شياۋگۋاڭ، سۇڭ يۇيشۇي (ايەل)، تو جىن، پان يۋە، ديڭ يەشيان، ۋاڭ ليشيا (ايەل، موڭعۇل)، نيڭ جيجى، ياڭ جينچىڭ، شۋ چيڭ (مانزۋ)، ياۋ زىڭكى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە