جاڭا حابارلار

جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى 19 - كەزەكتى ورتالىق كوميتەتى مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2017-10-25 19:14:51  

(204 ادام)

(فاميليا سىزىق سانى بويىنشا)

  ي شياۋگۋاڭ، ديڭ لايحاڭ، ديڭ شۋەدۇڭ، ديڭ شۋەشياڭ، يۇي ۋيگو، يۇي جۇڭفۋ، ۋان ليجۇن، شي جينپيڭ، ما بياۋ (جۋاڭزۋ)، ما شيڭرۇي، ۋاڭ نيڭ (قارۋلى ساقشى)، ۋاڭ جۇن، ۋاڭ يۇڭ، ۋاڭ چىن، ۋاڭ ي، ۋاڭ شياۋحۇڭ، ۋاڭ يۇيپۋ، ۋاڭ جىڭۋەي(حۇيزۋ)، ۋاڭ دۇڭميڭ، ۋاڭ دۇڭفىڭ، ۋاڭ ىرچىڭ، ۋاڭ جىمين، ۋاڭ جىگاڭ، ۋاڭ حۋنيڭ، ۋاڭ گوشىڭ، ۋاڭ جيانجۇن، ۋاڭ جيان - ۋ، ۋاڭ شياۋدۇڭ، ۋاڭ شياۋحۇي، ۋاڭ جياشىڭ، ۋاڭ مىڭحۇي، يوۋ چۋان، چى جۇن، يىن لي، باينچولۋ (موڭعۇل)، باتىر(موڭعۇل)، ەركىن يمىرباقى (ۇيعۇر)، شى تايفىڭ، بۋ شياۋلين (ايەل، موڭعۇل)، لۋ جانگۇڭ، باي چۇنلي (مانزۋ)، جي بيڭشۋان، بي جيڭچۋان، چۇي چيڭشان، جۋ شىڭليڭ، ليۋ چي، ليۋ لەي، ليۋ حى، ليۋ شىيۇي، ليۋ ۋانلۇڭ، ليۋ چيباۋ، ليۋ گوجۇڭ، ليۋ گوجى، ليۋ جينگو، ليۋ جيە - ي، ليۋ جىنلي، ليۋ جيا - ي، ليۋ سىگۇي، ليۋ يۋەجۇن، چيزالا (زاڭزۋ)، ان جاۋچيڭ (سىبە)، شۇي چين، شۇي يوۋشىڭ، شۇي داجى، شۇي چيلياڭ، رۋان چىڭفا، سۇن جىگاڭ، سۇن جينلۇڭ، سۇن شاۋچىڭ، سۇن چۇنلان (ايەل)، دۋ جياحاۋ، لي ي، لي شي، لي بين (ايەل، ورتالىقتاعى مەملەكەت ورگانى)، لي چياڭ، لي گانجيە، لي شياۋپىڭ، لي فىڭبياۋ، لي يۇيفۋ، لي چۋانگۋاڭ، لي جيحىڭ، لي كىچياڭ، لي زوچىڭ، لي شاڭفۋ، لي گويىڭ، لي چياۋميڭ، لي شياۋحۇڭ، لي حۇڭجۇڭ، لي جينبين، ياڭ شۋەجۇن، ياڭ جيەچى، ياڭ جىن - ۋ، ياڭ شياۋدۋ، شياۋ جيە، شياۋ ياچيڭ، ۋ شىجوۋ، ۋ يىڭجيە، ۋ جىڭلۇڭ، چيۋ شۋەچياڭ، حى پيڭ (ازاتتىق ارميا)، حى ليفىڭ، يىڭ يۇڭ، لىڭ رۇڭ، ۋاڭ ياڭ، ۋاڭ يۇڭچيڭ، شىن جينلۇڭ، شىن شياۋميڭ، شىن يۋەيۋە (ايەل)، شىن دىيۇڭ، حۋاي جينپىڭ، سۇڭ دان، سۇڭ تاۋ، سۇڭ شيۋيان (ايەل)، جاڭ جۇن (ورتالىقتاعى مەملەكەت ورگانى)، جاڭ يۋشيا، جاڭ شىڭمين، جاڭ چيڭۋي، جاڭ چيڭلي، جاڭ جينان، جاڭ گوچيڭ، جاڭ چۇنشيان، جاڭ شياۋميڭ، جاڭ يجيۇڭ، لۋ حاۋ، چىن شي، چىن ۋ (جۋاڭزۋ)، چىن حاۋ، چىن ۋىنچيڭ، چىن جينيىڭ، چىن چۋانگو، چىن چيۋفا (مياۋزۋ)، چىن باۋشىڭ، چىن رۇنىر، چىن مينىر، نۇرلان ءابىلماجىن ۇلى (قازاق)، مياۋ ۋي، مياۋ حۋا، گوۋ جۇڭۋىن، فان شياۋجۇن، لين دو، شاڭ حۇڭ، جين جۋاڭلۇڭ، جوۋ چياڭ، جوۋ يانيىڭ، جىڭ حى، جىڭ ۋيپيڭ، جىڭ شياۋسۇڭ، مىڭ شياڭفىڭ، جاۋ لىجي، جاۋ كىجى، جاۋ زۇڭچي، حاۋ پىڭ، حۋ حىپيڭ، حۋ زىجۇن (ايەل)، حۋ چۇنحۋا، شيان حۇي (ايەل، حۇيزۋ)، جۇڭ شان، شين چۇنيىڭ (ايەل)، حوۋ جيانگو، لوۋ چينجيان، لوساڭجياڭسۇن (زاڭزۋ)، لو حۇينيڭ، چين شىڭشياڭ، يۋان جياجۇن، يۋان يۇيباي، يۋان شۋحۇڭ، نيە چىنشي، لي جانشۋ، چيان شياۋچيان، تيە نيڭ (ايەل)، ني يۋەفىڭ، شۇي لين، شۇي لىجياڭ، شۇي انشياڭ، گاۋ جين، گو شىڭكۇن، گو شۋچيڭ، تاڭ رىنجيان، حۋاڭ ميڭ، حۋاڭ شوۋحۇڭ، حۋاڭ كۇنميڭ، حۋاڭ شۋشيان، ساۋ جيانميڭ، گۇڭ جىڭ، شىڭ بين، شوكىرات زاكىر (ۇيعۇر)، ى جيڭپيڭ، لۋ شينشى، شىن يچين (ايەل، بايزۋ)، پىڭ چيڭحۋا، جياڭ چاۋلياڭ، حان جىڭ، حان ۋيگو، حان چاڭبين، فۋ جىڭحۋا، شيە فۋجان، لۋ ياڭشىڭ، ساي چي، ساي ميڭجاۋ، لو شۋگاڭ، لي حوحۇي، پان ليگاڭ، مۋ حۇڭ، ۋي فىڭحى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە