جاڭا حابارلار

«ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتى كەدەي وتباسىلارىنىڭ بالالارىنا مامىق كيىم ۇسىندى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2017-10-28 18:56:00  

25-قازاندا، اقسۋ قالالىق قازىنا مەكەمەسىنىڭ وسى قالاداعى دولان اۋماعىن باسقارۋ كوميتەتى باعىبان الەۋمەتتىك اۋماعىنداعى «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتى ىزگى نيەتتى جاندارمەن بايلانىس جاساپ، الەۋمەتتىك اۋماقتاعى 50 كەدەي وتباسىنىڭ بالالارىنا مامىق كيىم ۇسىندى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە