جاڭا حابارلار

جۇڭحۋا مەملەكەتتىك ادۋوكاتتار قوعامىنىڭ -2017جىلعى شينجياڭداعى ادۋوكاتتاردى از ۇلت جانە حانزۋ تىلىندە تاربيەلەۋ كۋرىسى ۇرىمجىدە اشىلدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-11-14 15:18:08  
ستانسيامىزدىڭ ءتىلشىسى چيۋ جين مەن پراكتيكانت ءتىلشىسى گوۋ جيحۋانىڭ حابارىن تىڭداڭىزدار: جۇڭحۋا مەملەكەتتىك ادۋوكاتتار قوعامىنىڭ 2017-جىلعى شينجياڭداعى ادۋوكاتتاردى از ۇلت جانە حانزۋ تىلىندە تاربيەلەۋ كۋرىسى 13-قاراشا ۇرىمجىدە اشىلدى.
16 كۇندىك شوعىرلى تاربيەلەۋ بارىسىندا ايماق، وبلىس، قالالاردان كەلگەن تاڭداۋلى 81 از ۇلت ادۋوكاتى شينجياڭ ۋنيۆەرسيتەتى زاڭ ينستيتۋتى پروفەرسسورلارىنىڭ، اۆتونوميالى رايوندىق جوعارى دارەجەلى حالىق سوتى مەكەمەسى سۋديالارىنىڭ جانە اۆتونوميالى رايوندىق حالىق پروكۋراتۋرا مەكەمەسى پروكۋرورلارىنىڭ پارتيا 19-قۇرىلتاي بايانداماسىنىڭ رۋحى جونىندەگى تۇسىندىرمەسىن، زاڭنىڭ نەگىزدىك ساباقتارىن، ادۋوكاتتار ىسىنە قاتىستى ساباقتاردى تىڭداپ، ادۋوكاتتاردىڭ كاسىپتىك قابىلەتىنە قاتىستى تاربيە الادى.
جۇڭحۋا مەملەكەتتىك ادۋوكاتتار قوعامنىڭ ورىنباسار باس حاتشىسى ما گوحۋا تانىستىرا كەلىپ: «مەملەكەتتىك ادۋوكاتتار قوعامى رايونىمىزدىڭ زاڭدىق قىزمەت ەتۋ قىزمەتىن قولداۋ تەبىنىن ۇزدىكسىز ارتتىرىپ، ارناۋلى قارجىدان پايدالانىپ، « ادۋوكات دارىندىلارىن از ۇلت جانە حانزۋ تىلىندە باۋلۋ جوسپارىن» باستاپ اتقاردى»-دەدى. ما گوحۋا بىلاي دەدى: ادۋوكات دارىندىلارىن از ۇلت جانە حانزۋ تىلىندە باۋلۋ ۇلگىسىن ۇزبەي ىشكەرىلەي زەرتتەپ، از ۇلت بۇقاراسىنا بۇرىنعىدان دا ساپالى زاڭدىق قىزمەت ەتەمىز، سونىمەن بىرگە، از ۇلت ادۋوكاتتارىنىڭ قوس تىلدە زاڭدىق قىزمەت ەتۋ قابىلەتى مەن دەڭگەيىن جوعارلاتىپ، ولاردى شينجياڭدى زاڭمەن جونگە سالۋ قۇرىلىسىنا، شينجياڭنىڭ قوعام ورنىقتىلىعى جالپى جاعدايىنا جانە ەكونوميكاسىنىڭ، قوعامنىڭ دامۋىنا قىزمەت ەتەتىن تاڭداۋلى كاسىپتىك دارىندىلارعا اينالدىرامىز.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە