جاڭا حابارلار

لو ميڭشين مەن مامەتجان سەرىكتەسىپ بودەنە باقتى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-02-22 13:55:45  
كۇنەس راديو ستانسياسىنىڭ ءتىلشىسى ءلاززات ازات قىزىنىڭ حابارىن تىڭداڭىزدار: كۇنەس اۋدانىنداعى بال جالاسقان اعالى-ءىنىلى ەكەۋىنىڭ سۇيىسپەنشىلىگى بودەنە باعۋ بارىسىندا قالىپتاسىپ تۋىسقا اينالدى، ولار تىزە قوسا جۇمىس ىستەپ اۋقاتتانۋ ارماندارىن جۇزەگە اسىردى.
«سىرتقى قابىرشاعى جۇمساق جۇمىرتقا تولىمسىز، باسقالارعا ساتىپ بەرۋگە بولمايدى، قوراپتاماڭدار، مىنە مىناعان قاراڭدار، بۇل نەداۋىر ولشەمدى، دۇرىس ايتاسىز».
كۇنەس اۋدانى بەستوبە اۋىلىنداعى ماي-لو بودەنە باعىمشىلىق الاڭىندا، 50 نەشە جاستاعى لو ميڭشين ارىپتەسى مامەتجان ابداققا تولىمدى بودەنە جۇمىرتقاسىن تاڭداۋدى تۇسىندىرۋدە.
ەكەۋىنىڭ سەرىكتەسىپ بودەنە باعىمشىلىعىمەن شۇعىلدانۋى ءبىر رەتكى كەزدەسۋدەن باستالعان بولاتىن. وتكەن جىلى جازدا، شايار اۋدانىنىڭ ديحانى لو ميڭشين كۇنەس اۋدانىنا ساياحاتتاي بارىپ، مامەتجان ابداق جۇرگىزگەن ساياحات اۆتوموبيلىنە وتىرادى، كەڭەسۋ بارىسىندا، مامەتجان ابداق لو ميڭشيننىڭ اقسۋدا بودەنە باعىمشىلىعىمەن شۋعىلداناتىنىن ءبىلىپ، ءوزىنىڭ كەزىندە كۇنەس اۋدانىندا بودەنە باعىمشىلىعىمەن شۇعىلدانعانىن، قازىر وزىندە ورىن دا جابدىقتا بار ەكەنىن ايتادى. مامەتجان ابداق تاعى ەكەۋىنىڭ سەرىكتەسىپ كۇنەس اۋدانىندا بودەنە باعۋ ويىن ايتادى، مۇنى لو ميڭشين دە قۇپتاي كەتەدى. بازاردى تەكسەرىپ زەرتتەگەننەن كەيىن، لو ميڭشين قارجىسى مەن تەحنيكاسىن الىپ، كۇنەس اۋدانىنا بارىپ، 40 نەشە جاستاعى مامەتجان ابداقپەن سەرىكتەسىپ بودەنە باعادى.
العاشىندا، ءبىرىن-ءبىرى تۇسىنبەستىكتەن، كوزقاراستىڭ تۇرلىشە بولۋىنان، ەكەۋى ۇنەمى كەركىلدەسىپ قالاتىن، ءبىراق ماسەلە شەشىلىسىمەن، ەكەۋى قايتا تاتۋلاسا كەتەتىن. مامەتجان ابداق: ءبىر جولى لو ميڭشين اعاي ەكەۋىمىز جابدىق ورناتۋ ماسەلەسىندە ءبىر پىكىرگە كەلە المادىق، سوڭىندا ول كىسىنىڭ ايتقانى دۇرىس بولدى، سونىمەن جابدىقتى ورناتتىق. ەكەۋىمىز ءبىر-بىرىمىزدەن ۇيرەنەمىز، كەلىسپەي دە قالاتىن كەزدەرىمىز بولادى، ءبىراق ءبىر ساعاتقا جەتپەي اعالى-ءىنىلى سەكىلدى تاتۋلاسىپ كەتەمىز،-دەدى.
بودەنە باعىمشىلىق كاسىبىن تەز ارادا دامىتۋ ءۇشىن، مامەتجان ابداق لو ميڭشين اعايىن ۇيىنە شاقىرىپ، ەكەۋى بىرگە تاماقتانىپ، بىرگە جاتىپ بىرگە تۇرىپ، تاڭ اتقاننان كەش باتقانعا دەيىن بار كۇشتەرىن بودەنە باعىمشىلىعىنا سالدى. قازىر، باعىمشىلىق الاڭىنداعى بودەنەنىڭ سانى بۇرىنعى 3 مىڭنان 6 مىڭعا جەتتى، بودەنە مەن بودەنە جۇمىرتقاسىنىڭ ساۋداسى كۇننەن كۇنگە كوسەت بولۋدا. اعالى-ءىنىلى ەكەۋىنىڭ سۇيسپەنشىلىگى دە بارعان سايىن قويۋلادى. لو ميڭشين: ءبىز ءوزارا اۋىس-كۇيىس جاساۋ، ۇيرەنۋدىڭ ارقاسىندا، قازىر كىرىسىمىز مولايدى، قارىم-قاتىناسىمىزدا بارعان سايىن جاقساردى. قازىر اعالى-ءىنىلى بولىپ كەتتىك، تابىسقا جەتتىك،-دەدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە