جاڭا حابارلار

قابا اۋدانىندا جاڭبىردان كەيىن قۇلپىرعان ورىك گۇلى كوزدىڭ جاۋىن الدى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-04-30 23:19:16  

 

ايدىڭ اياعىندا، نەشە رەت جاۋىپ وتكەن كوكتەم جاڭبىرىنان كەيىن، قابا اۋدانىنىڭ تابيعاتى جاڭارىپ، بارشا تىرشىلىك جاڭا ويانعانداي كۇي كەشتى. جاپىراقتار جاڭبىردىڭ سۋىمەن جۋىنىپ، گۇلدەر بۇرىنعىدان 4-دا جايناپ قۇلپىرا ءتۇستى

.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە