جاڭا حابارلار

جاڭا داۋىردە قۇلشىنعان جاستار

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-05-05 11:11:30  
 
كەلۋ قاينارى : حۋيۇي تورابى

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە