جاڭا حابارلار

ولار ءبىر ءۇيدىڭ ادامدارىنداي تاتۋ ءوتتى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-05-11 13:22:32  
ەرگۇل مۇقاتاي قىزى حابارلايدى: «ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ بەرەكەلى شاڭىراعىندا» قيمىلى ورىستەتىلگەننەن بەرى، شاۋەشەك قالالىق حالىق سوتى مەكەمەسىنىڭ كادر-ساقشىلارى بوزداق ەگىس الاڭى حۋاڭگۇڭ قىستاعىنداعىلارمەن سەرىكتەسىپ تۋىس بولىپ، ءتۇرلى قيمىلداردى ورىستەتىپ، بىرگە ۇيرەنىپ، بىرگە ەڭبەك ىستەپ، ءوزارا كومەكتەسىپ، ءبىر ءۇيدىڭ ادامدارىنداي تاتۋ ءوتتى.
ءار ۇلت كادر-ساقشىلارى سەرىكتەسكەن تۋىستارىمەن بارىس-كەلىستى كۇشەيتۋمەن بىرگە قىستاق تۇرعىندارىنىڭ زاڭ ۇيرەنۋ بەلسەندىلىگىن جوعارلاتۋ ءۇشىن، حۋاڭگۇڭ قىستاعىنداعى 31 قىستاق تۇرعىنىن شاۋەشەك قالالىق سوت مەكەمەسىن ەكىسكۋرتسيالاۋعا ۇسىنىس ەتىپ، بۇقارانىڭ كۇندەلىكتى ءوندىرىس-تۇرمىسىنا قاتىستى دەلونى مىسال ەتە وتىرىپ، «ۇقساتپالى سوت» اشىپ، بۇقاراعا زاڭ جاعىنان كەڭەس بەردى.
قىستاق تۇرعىنى ۋاڭ چيڭچۋان: «ۇقساتپالى سوت» اشۋدان كوپتەگەن زاڭدىق بىلىمگە يە بولدىق؛ ءبىزدىڭ يدەيالىق تانىمىمىزدا دا زور وزگەرىس بولدى. زاڭدى ۇيرەنۋ بەلسەندىلىگىمىز ارتا ءتۇستى. بۇل قيمىل وتە ءماندى دە ماعىنالى بولدى،-دەدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە