جاڭا حابارلار

تولى كوركى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-05-23 12:54:47  

  تولى اۋدانىنا كەلسەڭىز، بارلىق تاۋىنىڭ ايباتىنان، مايلى جايلاۋىنىڭ كوز جەتكىسىز جازىعىنان، قاراعاي باستاۋىنىڭ ءمولدىر سۋىنان، ساز كولىنىڭ سانىنەن ءلاززات الۋدان تىس، قازاقى كيىز ءۇيدىڭ ىشىندە وتىرىپ، قازاق ۇلتىنىڭ كادىمگى تۇرمىس سالتىن ءوز باسىڭىزدان كەشىرەسىز. كەشكى شاپاقتا دومبىرا شەرتىپ، قاراجورعا بيىنە باسىپ، شارشاعاندا ءبىر شىنى قىمىز ىشسەڭىز، تۇرمىستىڭ ءلاززاتىن سەزىنەسىز.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە