جاڭا حابارلار

مەرەكە كەزىندە كورىنىس ورىندارىنىڭ ساياحاتى جانداندى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-06-20 02:59:47  
 
كەلۋ قاينارى : حۋيۇي تورابى

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە