جاڭا حابارلار

تولى اۋدانىندا توسىن نوسەر جاۋىپ تاسقىن اپاتى تۋىلدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-04 12:48:58  

ستانسيامىزدىڭ حابارى: 7-ايدىڭ 2-كۇنى ساعات 17 دەن 50 مينۋت وتكەندە، تولى اۋدان قالاشىعىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى وڭىردە قىسقا ۋاقىت نوسەر جاۋعاندىقتان، تاسقىن ءجۇرىپ، لاي كوشكىنى ءتۇستى. قازىرگە دەيىن، وسى اپاتتان ءبىر ادام ءولىپ، 2 ادام ءىز-دەرەكسىز كەتىپ، اۋدان قالاشىعىنداعى 50 ءۇي تۇرلىشە دارەجەدە ءبۇلىنىپ، 15 ءۇي قۇلاپ، 100 دەن ارتىق بۇقارا حاۋىپسىز جەرگە شۇعىل كوشىرىلدى.
اپات تۋىلعاننان كەيىن، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم مەن حالىق ۇكىمەتى بۇعان ەرەكشە ءمان بەردى، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ شۋجيى چىن چۋانگو، اۆتونوميالى رايوننىڭ ءتوراعاسى شوكرات زاكىر دەرەۋ ورنالاستىرۋ جاساپ، بارلىق ءادىس-امالدى قولدانىپ ءىز-دەرەكسىز كەتكەندەردى قۇتقارىپ، اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى ويداعىداي ورنالاستىرىپ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىن كۇش سالا ىستەپ، زياندى ەڭ تومەنگى شەككە تۇسىرۋگە كۇش سالىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ باس اماندىعى مەن مال-مۇلىك حاۋىپسىزدىگىنە كەپىلدىك ەتۋدى تالاپ ەتتى. جەرگىلىكتى پارتكوم مەن ۇكىمەت شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ جوباسىن دەرەۋ اتقارىپ، قوعام حاۋىپسىزدىگى، قارۋلى ساقشى، ءورت ءوشىرۋ، حالىق جاساعى، ورگان كادرلارى سياقتىلاردان قۇرالعان 5 مىڭنان ارتىق ادامدى اپات بولعان ورىندا قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتۋگە ۇيىمداسىتىرىپ، اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى حاۋىپسىز جەرگە شۇعىل كوشىرىپ ورنالاستىردى.
قازىر، قۇتقارۋ، اپاتتان كەيىنگى ورنالاستىرۋ سياقتى قاتىستى قىزمەتتەر قاربالاس تارتىپپەن ىستەلۋدە.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە