جاڭا حابارلار

تولى اۋدانى: كىشكەنتاي شاباندوزدار ات قۇلاعىندا وينادى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-07-05 17:38:48  

  شىلىڭگىر ىستىقتا، ءتىلشى تارباعاتاي ايماعى تولى اۋدانىنىڭ جايلاۋىنا كەلگەندە، مالشىلار وزدەرى ۇيىمداستىرعان ات بايگەسىنىڭ ۇستىنەن ءتۇستى. بايگەگە قاتىناساتىن شاباندوزداردىڭ بارلىعى ون نەشە جاستاعى وسپىرىمدەر، ولار كىشكەنتايىنان باستاپ اتقا ءمىنۋدى ۇيرەنگەن، ات قۇلاعىندا وينايتىن بالالار. بايگە باستالا سالىىسىمەن، ساحارادا كەڭ كوسىلە شاۋىپ، جارىستى شىرقاۋ شىڭىنا شىعاردى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە