جاڭا حابارلار

قۇمىل ەۋىرعۇل رايونىنىڭ بوعاز اۋىلىنداعى 10 مىڭ مۋ جەردەگى قاۋىننان مول ءونىم الىندى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-11 18:41:38  
قۇمىل راديو ستانسياسىنىڭ ءتىلشىسى جاڭ يالان مەن گو زى-يدىڭ حابارى: قازىر قاۋىننىڭ ەڭ كوپ ساتىلاتىن مەزگىلى، بيىل رايونىمىزداعى باستى قاۋىن شىعاتىن جەر-قۇمىل ەۋىرعۇل رايونىنىڭ بوعاز اۋىلىنداعى 10 مىڭ مۋ جەردەگى قاۋىننان مول ءونىم الىندى، جەر-جەردەگى قاريدارلار قاۋىندى تالاسا-تارماسا ساتىپ الدى.
«قوجايىن، قاۋىننىڭ باعاسى قانشا؟ ـــ قايسى تۇردەگىسىن الاسىز؟ مىنا 25-ءنومىرلى قاۋىن ءدامدى، كيلوگرامى ءۇش يۋان، ءدامىن تاتىپ كورشى...»
قاريدارمەن باعا تالاسىپ تۇرعان بوعاز اۋىلى حۇڭشان قىستاعىنىڭ تۇرعىنى ياڭ چىڭ-ۋ، ول اتا-باباسىنان بەرى قاۋىن ەگەتىن ديحان ءارى ول جەرگىلىكتى ورىنداعى قاۋىن ساۋداسىمەن شۇعىلداناتىن ديحان دەلدال، بيىل 50 نەشە مۋ جەرگە قاۋىن ەككەن ياڭ چىڭ-ۋ بيىلعى تابىسىنا نەداۋىر ريزا بولىپ: «50 نەشە مۋ جەرگە قاۋىن ەكتىم، ءار مۋ جەردەن 5 مىڭ يۋاننىڭ ۇستىندە پايدا تۇسەدى، ءبىر جىلدا وزىندىك قۇندى شىعارىپ تاستاعاندا، 200 مىڭ يۋانداي كىرىس كىرەدى»،-دەدى.
قۇمىل قالاسى ەۋىرعۇل رايونىنىڭ بوعاز اۋىلى قاۋىن ونەتىن باستى رايوننىڭ ءبىرى. بيىل تۇتاس اۋىل 14 مىڭ 600 مۋ جەرگە قاۋىن ەگىپ، مۋ باسىندىق ءونىم مولشەرىن ورتا ەسەپپەن ءبىر مىڭ 700 كيلوگرامعا جەتكىزدى، قاۋىن ەگىلگەن اۋماق قۇمىل قالاسىنىڭ ۇشتەن ءبىرىن يەلەدى. لانجوۋلىق قاۋىن ساۋداگەرى ۋاڭ فىڭگاڭ وسى ارانىڭ كونە حاريدارى ەكەن، ول: «بيىل بوعازعا كەلىپ قاۋىن ساتىپ العانىما بەسىنشى جىل، 200 تونناداي قاۋىن ساتىپ الىپ لانجوۋ بازارىنا جىبەرەمىن. قاۋىننىڭ ساپاسىنا نەداۋىر ريزامىن. بيىل قاۋىننىڭ ساپاسى بۇرىنعى جىلدارداعىدان جاقسى، باعاسى دا ءسال ورلەپتى، الايدا بازاردا بىرشاما جاقسى ساتىلۋدا، لانجوۋدا ءبىر جىڭ قاۋىننىڭ باعاسى 2 يۋاننىڭ ۇستىندە»،-دەدى.
حىناندىق قاۋىن ساۋداگەرى جاڭ سۇڭياننىڭ بۇعاز اۋىلىنان قاۋىن ساتىپ العانىنا ون نەشە جىل بولىپتى، ول تىلشىگە، حىنانداعى تۇتىنۋشىلاردىڭ ەجەلدەن قاۋىندى ەرەكشە ۇناتاتىندىعىن ايتا كەلىپ: «بوعاز قاۋىنىنىڭ ساپاسى نەداۋىر جاقسى، مەن قاۋىندى حىناننىڭ جىڭجوۋ بازارىنا باعىتتاي ساتامىن»،-دەدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە