جاڭا حابارلار

زەردەلى جاساۋ-جابدىق جاساۋ كاسىبىنىڭ دامۋىن ىلگەرىلەتتى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-23 12:50:13  
 
كەلۋ قاينارى : حۋيۇي تورابى

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە