جاڭا حابارلار

راديو پۋنكتى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ قارسى الۋىنا بولەندى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-24 16:40:40  
 
كەلۋ قاينارى : حۋيۇي تورابى

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە