جاڭا حابارلار

ۋاڭ جيانجۇن-قىستاق تۇرعىندارىن اۋقاتتانۋعا باستاعان ىزگى جان

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-26 16:50:46  
 
كەلۋ قاينارى : حۋيۇي تورابى

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە