جاڭا حابارلار

جاي جوعارى مەكتەپكە وقۋشى قابىلداۋداعى تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەت جانە ءۇش تۇردەگى جوعارى كاسىپتىك مەكتەپتەرگە توپ-رەتتە توراپتا وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتى ىستەلەدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-31 11:01:57  

 ستانسيامىزدىڭ حابارى:  رايونىمىزدىڭ 2018-جىلعى جاي جوعارى مەكتەپكە وقۋشى قابىلداۋداعى تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەت جانە ءۇش تۇردەگى جوعارى كاسىپتىك مەكتەپتەرگە توپ-رەتتە توراپتا وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتى بۇگىننەن باستاپ 8-ايدىڭ 6-كۇنىنە دەيىن ىستەلەدى، مۇندا تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەتتە قابىلدانعان وقۋشىلاردىڭ  ارحبى بۇگىن ۇلگى رەتىندە شىعارىلدى، ەرتەڭ رەسمي ارحىپ شىعارىلىپ، قابىلدانادى؛ ءۇش تۇردەگى جوعارى كاسىپتىك مەكتەپتەرگە توپ-رەتتە قابىلدانعان وقۋشىلاردىڭ  ارحبى بۇگىننەن باستاپ شىعارىلىپ، قابىلداندى. وقۋشىلاردىڭ 7-ايدىڭ 31-كۇنى ساعات 20 دان باستاپ توراپقا شىعىپ، وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتى اياقتاعاننان كەيىن جاريالانعان قابىلداۋ ناتيجەسىن تەكسەرىپ كورۋىنە بولادى.   ۇعىسۋعا قاراعاندا، 8-ايدىڭ 5-كۇنى ساعات 8 دەن 18 گە دەيىن، رايونىمىزدىڭ بيىلعى وقۋشى قابىلداۋ قىزمەتىنىڭ 3-رەتكى تالاپ جيناۋ جۇمىسى ىستەلەدى ەكەن، مۇندا حانزۋ ءتىلى، موڭعۇل ءتىلىن قامتىعان از ۇلت ءتىلى، قوس ءتىل سىندى ءۇش تۇردەگى وقۋشى قابىلداۋ جوسپارىنىڭ كەدەي وقۋشىلارعا، جوسپارى  ايىرىم جاسالاتىن وڭتۇستىك شينجياڭداعى وقۋشىلارعا  جانە شينجياڭعا باعىتتامالى كومەكتەسۋ جوسپارىنداعى تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەتتە، تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەتتە جانە ءۇش تۇردەگى جوعارى كاسىپتىك مەكتەپتەرگە توپ-رەتتە وقۋشى قابىلداۋ جوسپارى ورىندالماعان مەكتەپتەرگە؛ 8-ايدىڭ 7-كۇنى ساعات 8 دەن 18 گە دەيىن، حانزۋ تىلىندە ەمتيحان بەرگەن كەدەي از ۇلت وقۋشىلارى، جوسپارى  ايىرىم جاسالاتىن وڭتۇستىك شينجياڭداعى وقۋشىلار جانە شينجياڭعا باعىتتامالى كومەكتەسۋ جوسپارىنداعى تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەتتە، تولىق كۋرىسكە 2-توپ-رەتتە جانە ءۇش تۇردەگى جوعارى كاسىپتىك مەكتەپتەرگە توپ-رەتتە وقۋشى قابىلداۋ جوسپارى ورىندالماعان مەكتەپتەرگە شوعىرلى تالاپ جينالادى ەكەن. وقۋشىلاردىڭ شوعىرلى تالاپ جيناۋعا قاتىناسۋمەن بىرگە، تالاپتاعى جوعارى مەكتەپ، ارناۋلى كاسىپتىك مەكتەپكە مەرزىمنەن بۇرىنعى توپ-رەتتە وقۋشى قابىلداۋ جانە جوعارى كاسىپتىك مەكتەپ پەن ارناۋلى كاسىپتىك مەكتەپكە توپ-رەتتە وقۋشى قابىلداۋ تالابىن وزگەرتۋىنە نەمەسە قايتادان تولتىرۋىنا بولادى، قابىلدانباعان وقۋشىلار مەرزىمنەن بۇرىن دايىندىق جاساۋى قاجەت.   وقۋشى قابىلداۋ كەزىندە، اۆتونوميالى رايوندىق وقۋ-اعارتۋ ەمتيحان مەكەمەسى وقۋشى قابىلداۋ اياق الىسىنا ساي، وقۋشى قابىلداۋ ناتيجەسىن دەركەزىندە جاريالايدى، وقۋشىلاردىڭ «شينجياڭ وقۋشى قابىلداۋ تورابىنا» شىعىپ، ەمتيحانعا قاتىناسۋ كۋالىك ءنومىر جانە شيفرى ارقىلى جوعارى مەكتەپكە قابىلدانۋ ناتيجەسىن تەكسەرىپ كورۋىنە بولادى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە