جاڭا حابارلار

مادەنيەت جاعىندا حالىققا تيىمدىلىك جاساپ، جۇرت جۇرەگىن جىلىتتى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-09-11 20:08:56  

توپتىق ءبي «مىڭ بوياۋلى شينجياڭ».

  9-ايدىڭ 9-كۇنى تۇستەن بۇرىن، حوتان ايماعى گۇما اۋدانى چودا اۋىلى لاڭگار قىستاعىنىڭ تۇڭشين مادەنيەت الاڭى دىر-دۋمانعا بولەندى، لاڭگار قىستاعىنا جاقىن تۇراتىن اياقچودا قىستاعى مەن شارباق قىستاعىنداعى قىستاق تۇرعىندارى دا بۇل اراعا جينالدى.
  سول كۇنى، شينجياڭ مادەنيەت - كوركەمونەر مەكتەبىنىڭ قىستاق تۇرعىندارىنان حال سۇراپ، ويىن قويۋ ۇيىرمەسى قىستاق تۇرعىندارىنا تاماشا مادەنيەت سالتاناتىن كورسەتىپ، ءبىر مايدان ويىن قويدى. «ٴبىز جاڭا ءداۋىردىڭ جالىندى جاستارىمىز» اتتى توپتىق بيمەن شىمىلدىعى اشىلعان قيمىلدا ارتيستەردىڭ تارتىمدى ويىن نومىرلەرى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ القاۋىنا يە بولدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە