جاڭا حابارلار

اققايىڭ باقشاسى «قار قالاسىنىڭ» قىسقى كەلبەتىن ايگىلەدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2018-12-25 14:34:00  

 قازىر «جۇڭگونىڭ قار قالاسى» اتاعىن العان شينجياڭ التاي قالاسى اققايىڭ باقشاسىندا اۋماعى 30 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن قار ويما كورىنىس ءوڭىرىن جاساۋدا. سۋرەتتە: قىزمەتكەرلەر التاي قالاسى اققايىڭ باقشاسىنىڭ قار ويما كورىنىس وڭىرىندە قار ويماسىن جاساۋدا (سۋرەت 12 - ايدىڭ 21 - كۇنى تۇسىرىلگەن).
سۋرەتتى شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى سادات تۇسىرگەن


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە