جاڭا حابارلار

مەملەكەت تۋىن شىعارىپ، مەملەكەت گيمىنىن ورىنداپ، وتانىمىزدىڭ گۇلدەنىپ-كوركەيىپ، باي قۇدىرەتتى بولۋىن تىلەدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2019-01-02 19:03:28  
 
كەلۋ قاينارى : حۋيۇي تورابى

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە