جاڭا حابارلار

ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستارعا امانداسا باردى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2019-02-04 19:20:46  

 شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 2 - ايدىڭ 2 - كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا، ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە - جەكە جياڭ زىمين، حۋ جينتاۋ، لي پىڭ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، جاڭ گاۋلي جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، جياڭ چۇنيۇن، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ، لي يۋانچاۋ، ما كاي، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، ساۋ جى، لي تيەيىڭ، حى لۋلي، ديڭ شىسۇن، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ويۇنچيميك، حۋا جيانمين، چىن جىلي، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەۋالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گوۋي، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي، جاڭ پيڭ، شياڭباپيڭسو، جاڭ باۋىن، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، چاڭ ۋانچۋان، شياۋ ياڭ، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، يە شۋانپيڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، چيان جىڭيىڭ، حۋ چيلي، ماۋ جىيۇڭ، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ سىچيڭ، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابلەت ابدىرەشيت، لي جاۋجو، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ - ۋي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن، حان چيدى، لين ۋىن - ي، لو فۋحى، لي حايفىڭ، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين قاتارلى ساقا جولداستارعا امانداسا باردى نەمەسە امانداسا بارۋدى قاتىستى تاراۋلارداعى جولداستارعا تاپسىردى، ساقا جولداستارعا مەرەكەلىك ىزگى سالەم جولداپ، ساقا جولداستاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ كوڭىلدى بولۋىن، دەندەرىنىڭ ساۋ، عۇمىر جاستارىنىڭ ۇزاق بولۋىن شىن جۇرەكتەن تىلەدى.  ساقا جولداستار راقىمەتىن ايتا كەلىپ، شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ بۇكىل پارتيانى، بۇكىل ارميانى، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىن ىنتىماقتاستىرا باستاپ، قول جەتكىزگەن تاريحي تابىستارىن جوعارى باعالاپ، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيتقىسى ەكەندىگىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، جۇڭگوشا سوتسياليزم ۇلى تۋىن بيىك ۇستاپ، شي جينپيڭنىڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىنىڭ جەتەكشىلىگىندە، پارتيا 19 - قۇرىلتايىنىڭ ستراتەگيالىق ورنالاستىرۋىنا ساي، قيىنشىلىققا مويىماي ورگە ۇمتىلىپ، قىزمەتتى تىڭعىلىقتى ىستەپ، جاپپاي دوڭگەلەك داۋلەتتى قوعام ورناتۋدىڭ شەشۋشى جەڭىسىنە جەتۋ، جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزمنىڭ ۇلى جەڭىسىنە قول جەتكىزۋ، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو ارمانىن جۇزەگە اسىرۋ جولىندا قۇلشىنا كۇرەس جاساۋىن ءۇمىت ەتتى. 


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە