جاڭا حابارلار

بەرەكەلى شاڭىراق

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2019-02-08 13:44:16  

 2 - ايدىڭ 6 - كۇنى ياعني ەگىنشىلىك كالەندارى بويىنشا 1 - ايدىڭ 2 - كۇنى اۆتونوميالى رايوندىق قازىنالىق باقىلاۋ مەڭگەرمەسىنىڭ «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» بويىنشا حوتان قالاسى گۇلباق اۋىلى تىگىنلا قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى، جۇپ قۇراپ تۋىستاسقان كادرلار جانە قىستاق تۇرعىندارى قۋانىشپەن باس قوسىپ، مەرەكەنى بىرگە تويلادى.
سۋرەتتى ءتىلشىمىز جوۋ پىڭ تۇسىرگەن


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە