جاڭا حابارلار

قۇلجا اۋدانىنىڭ «تيان-ى-چۋان» سازدىق باقشاسىنداعى كوركەم سۇڭگى كورنىسى جەر-جەردەن كەلگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2019-02-11 11:11:30  
ىلە راديو ستانسياسىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ مەيحاننىڭ حابارى: شاعان مەرەكەسى كەزىندە، قۇلجا اۋدانىنىڭ «تيان-ى-چۋان» سازدىق باقشاسىنداعى كوركەم سۇڭگى كورنىسى، ەلىمىزدىڭ جەر-جەرىنەن كەلگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى.
«تيان-ى-چۋان» سازدىق باقشاسى قۇلجا اۋدانى جاڭا تام اۋىلى شاقلىق قىستاعىنداعى ىلە وزەنىنىڭ سولتۇستىك جاعاسىندا، كول سۋى جەر استى اراسانىنان كەلەدى، قىستا قاتپايدى، سۋلى، ءشوبى مول. ءار جىلى قىستى وسىندا وتكىزەتىن جابايى قۇستار 10 مىڭنان اسادى، ولاردىڭ ىشىندەگى سىبىرلاق اققۋ 200 دە 300 گە جەتەدى. بىرنەشە كۇننەن بەرى، ىلە وزەنى اڭعارىندا كۇن اشىق بولدى، كۇن نۇرىندا «تيان-ى-چۋان» سازدىق باقشاسىنداعى اعاش باسىنداعى سۇڭگى جىلتىراپ، ساعىم ويناپ، كوگىلدىر تۇمان كوتەرىلىپ، نەشە جۇز اققۋ كولدە جەم ىزدەپ سايران سالىپ ءجۇر. ساياحاتشى ما يىڭدا بەيجيڭدە ىلەنىڭ اۋا رايىنا نازار اۋدارىپ كەلگەن، سۇڭگى تۇرعانىن بىلگەننەن كەين بەيجيڭنەن دەرەۋ ۇشاقپەن جەتكەنى وسى ەكەن. ول بىلاي دەدى: «باسقالار شينجياڭدا نەگە باراسىڭ دەدى، مەن شينجياڭنىڭ كوكتەم، جاز، كۇز، قىس سىندى 4 ماۋسىمى دا كوركەم دەدىم، راسىندا سولاي، سوندىقتان دا بىرنەشە جىلدان بەرى وسى جەرگە جىلدا كەلەمىن، وسى رەت ۇشىپ بارا جاتقان اققۋدى سۋرەتكە ءتۇسىرىپ الدىم».
شاعاننىڭ 2-كۇنىنەن باستاپ، ءۇرىمجى قالاسىنان كەلگەن فوتو سۋرەتشى لو جۇن ەلىمىزدىڭ جەر-جەرىنەن كەلگەن فوتو سۋرەتشى دوستارىن ەرتىپ، «تيان-ى-چۋان» سازدىق باقشاسىنا بارىپ تاماشا كورىنىستەردى كەسكىنگە الۋ ورايىن كۇتىپ، اقىرى ەڭبەگى جاندى. ول بىلاي دەدى: «شاعان مەرەكەسى كەزىندەگى اۋا رايى مالىمەتىن كورىپ ارنايى كەلدىك، دەگەنمەن جولىمىز بار ەكەن، بۇگىن رازى بولاتىنداي كوپتەگەن تۋىندىنى سۋرەتكە الدىق، تيانجيننەن، گۋاڭدۇڭنىڭ فوشانىنان بىرگە كەلگەن دوستارىم بار، ونىڭ ۇستىنە ولار بۇل جەرگە بىرنەشە رەت كەلگەن».
ۇعىسۋعا قاراعاندا، شاعان مەرەكەسى كەزىندە «تيان-ى-چۋان» سازدىق باقشاسىندا ساياحاتشىلار قاۋىرت مولايىپ، ساياحاتشىلار تۇسىرگەن كەسكىندەر مەن سۋرەتتەر توراپتا ءجيى تارىلىپ، باقشا «توراپتاعى تاماشا كورىنىس وڭىرىنە» اينالدى. كورىنىس وڭىرىنىڭ جاۋاپتىسى ساۋ حايلۇڭ: «بيىلعى ساياحاتشىلار بۇرىنعى جىلدارداعىدان نەشە ەسە ارتتى، قازىر كۇنىنە 700 دە 800 ادامعا جەتەدى»،-دەدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە