جاڭا حابارلار
v ادال نيەتىمەن تيانشاندى نۇرلاندىرعان ـــــ لين جيلۋ
v ج ك پ 1- قۇرىلتايىنىڭ ۋاكىلى، پارتيانى قۇرۋشىلاردىڭ ءبىرى ـــــ چىن تانچيۋ
v قۇرىش ارميانىڭ ايتۋلى قولباسشىسى ـــ جۋ چىڭ
v سوعىس قاھارمانى ـــــ چيان يۇنچيڭ
v جازىق وڭىردەگى توسقاۋىل شايقاسىنىڭ ۇلگىسى ــــ جاۋ يجيڭ
v حالقتى قىزۋ ءسۇيۋدىڭ ۇلگىسى ـــ ما ديڭفۋ
v وتان ءۇشىن قان توگىپ، جۇرت جۇرەگىنەن وشپەس ورىن العان قاھارمان ـــ حۋاڭ حۋا
v ولسەدە تۇتقىن بولماعان ــــ زىڭ رىن-ۋىن
v سانشي، حىبەي، شاندۇڭ، حىنان شەكارا رايونىنىڭ فينانس ىستەرىنىڭ ىرگەسىن قالاۋشى ــــ گاۋ جي
v وڭتۇستىك جياڭسۋداعى جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس بازاسىنداعى ايەل قاھارمان- سۇن شياۋمي
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستاعى ايتۋلى قولباسشى ــ تيان شوۋياۋ
v ومىرشەڭدىك كۇشى وشپەگەن، دامىلسىز شايقاسقان جاۋجۇرەك لياندۇي ـــــ ليۋلاۋجۋاڭ ليانى
v ەلى ءۇشىن ءوز ءومىرىن ارناعان اق بوز اتتى جياڭجۇن ـــــ پىڭ شيۇڭ
v «حاۋىپسىز ساپاردىڭ قورعاۋشىسى ـــ جاڭ دۇڭلياڭ
v دالۋ قىستاعىنان شىققان توڭكەرىسشىل ارداگەر ـــ لۋ شىڭشۋان 
v ۇگىت، اقپارات شەبىندەگى ۇزدىك ۇيىمداستىرۋشى جانە ارداگەر لي جۋرۋ                            
v باسىن ءباي تىگىپ، نەشە مىڭ بۇقارانى قۇتقارعان ماشىشانداعى (马石山) 10 باتىر
v جازىقتاعى پارتيزاندىق سوعىستى باتىل جالعاستىرىپ، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان باتىر ـــ كۇڭ چيڭتۇڭ 
v  قۇر قولىمەن قارۋ- جاراق زاۆوتىن قۇرىپ، زورىعىپ سىرقاتتانسادا الدىڭعى شەپكە كومەكتەسۋدى ەستەن شىعارماعان ــــ ۋ شىمىڭ  
v قان مايداندا ىستىق قانىن اعىزىپ، جاپون شاپقىنشىلارىنا جان-تانىمەن قارسى تۇرعان قاھارمان ــ جاڭ يۋچيڭ
v قىزىل ارميامەن قولىن قانعا مالىپ وداقتاس بولعان يزۋ قاھارمانى ــــ شياۋ يە-ءدان
v اقتىق دەمىنە دەيىن ايقاسقان تايحاڭنىڭ ايەل باتىرى-حۋاڭ جۇنجۋە
v قىزمەت ءۇشىن جانىن قيعان قىزىل ارميانىڭ تاڭداۋلى ۇشقىشى ـــــ ۋاڭ دىشياڭ
v ەسەلى ەڭبەگى ەل ەسىندە قالعان، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستىڭ قاھارمانى ــــ چاڭ دىشان
v جانقيارلىقپەن شايقاس جاساعان جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرۋ سوعىسىنداعى گەنارال ـــ ۋاڭ فىڭشان
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرۋ سوعىسىدا ەرلىكپەن قۇربان بولعان گەنارال ـــ داي ان-لان
v قايسار، ادال، ىزگى نيەتتى ايەل قاھارمان ـــ شى چي 施奇
v شىن نيەتىمەن توڭكەرىسكە ءوزىن ارناپ، العان بەتىنەن قايتپاعان قاھارمان ــ ليۋ يىڭ (刘英
v باسىن ءباي تىگىپ ىستىق قانىمەن ۋحۋا قىستاعىن قورعاعان زو چۋان 
v ەسىمى ماڭگى وشپەيتىن ءۇش قاھارماننىڭ ءبىرى ـــ شۇي باۋشان 
v وقۋشىلار قوزعالىسىنىڭ كوسەمى، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرۋ شايقاسىنىڭ اتويشىسى  ـــــ حۋاڭ چىڭ
v حۇيزۋلار تارماق اترەتىنىڭ ەگەي ساياسي كوميسسارى ـــــ گو لۋشۇن
v تەمىرجول پارتيزاندارىنىڭ باتىرى ــ حۇڭ جىنحاي  (洪振海)
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىسىنىڭ قاھارمانى ــ ياڭ حۇڭميڭ ((杨宏明
v جۇڭگو الىس جورىق ارمياسىنىڭ جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس قاھارمانى ـــــ جاڭ چي
v ەركىندىككە ۇمتىلىپ، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى شايقاس جاساۋ جونىندە سەرت بەرگەن» جاۋ جۇرەكتەر جاساعىنىڭ كوسەمى ـــــ جاۋ شاڭجىمەن ((赵尚志
v كەدەي وتباسىدان شىققان ايتۋلى ساردار ـــ فان زىشيا
v حىبەيدىڭ شىعىسىنان ۇلى قورعانعا دەيىنگى ءوڭىردى جانىن سالا قورعاعان، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستىڭ مايتالمان قولباسشىسى باۋ سىن
v ادال دا قايسار جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس قاھارمانى ـــــ لو جۇڭ-ي
v  باسىن ءباي تىگىپ توڭكەرىسكە قاتىناسقان، بورىكتىلەردەن قالىسپاعان جەلەكتى ـــــ شين رۇي
v ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى كۇرەسكەن قاھارمان ـــ لياۋ حايتاۋ  廖海涛
v جاۋىنگەر، انا، قاھارمان ـــــ چىن روكى
v فۋجيان ولكەسىنەن شىققان جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس قاھارمانى ـــــ چىن ميڭ
v ولە-ولگەنىنشە تىزە بۇكپەي، اجالدان قورىقپاي، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان ـــ لاڭياشانداعى بەس باتىر
v ادىلەت جولىندا ايانباي، وتانشىلدىق رۋحتى جازعان ــــ ۋ شىمين
v قالامىن تاستاپ قارۋ الىپ، اشتىق جاريالاپ وتان ءۇشىن قۇربان بولعان جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس قاھارمانى ــــ ۋ حىڭتۇڭ
v وتاننىڭ ءۇمىتىن ادالدىقپەن اقتاپ، ەسىمى ەل ەسىندە ماڭگىلىككە قالعان ـــــ ياڭ جۇڭ
v جالعىز باسىن باي تىگىپ قىرۋار ادامدى قۇتقارعان ـــ چىن جۇڭجۋ
v ەل قۇرۋعا شاق قالعان قاتەرلى ساتتە، جان اياماي شايقاسىپ ادالدىقتىڭ رۋحىن ايگىلەگەن ـــ سۇن چۇنلين
v جۇڭتياۋشانمەن ولسەدە، تىرىلسەدە بىرگە بولۋعا انت بەرگەن جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستىڭ ايگىلى جياڭجۇنى ـــــ تاڭ حۋاييۋان
v جۇڭتياۋشاندا ەرلىكپەن قۇربان بولعان جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان قاھارمان جۇڭتياۋشاندا ەرلىكپەن قۇربان بولعان جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى  سۇن شيڭچي
v تولارساقتان قان كەشىپ تورتكۇل قامبانى قورعان ›800 قاھارماننىڭ ‹ۋاكىلى شيە جينيۋان
v حالىقتى ازاپتان قۇتقارۋ ءۇشىن كۇرەس جاساعان ــــ ۋي جىڭمين
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستاعى موڭعۇل ۇلتىنان شىققان قاھارمان جيرىعىلىن
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرۋداعى قاھارمان ــــ باي ي-حۋا
v قالامىن قارۋ ەتكەن مادەنيەت شەبىنىڭ جاۋىنگەرى ـــ جۋ جيڭ-و
v ءوزىن توڭكەرىسكە ارناپ، نيەتىنەن جازباعان ــــ جوۋ گۇيشىڭ
v جاۋعا استە باس يمەگەن ـــ  جاڭ جىڭكۇن
v قالامىن تاستاپ، قارۋىن اسىنىپ، جاپون شاپقىنشىلارىن جويىپ، ەل قورعاعان قاھارمان ـــ چىن حانجاڭ
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرۋ شايقاسىنىڭ قاھارمانى ــــ حۋ ي-شين
v مەكەنىن قورعاپ، ءوزىن وتانعا  ارناعان ـــ شۇي چيۋ 
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان ەرجۇرەك جاۋىنگەر ـــ دۇڭ تيانجى
v پارتياعا ادال بولعان ايەل قاھارمان ـــ  چىن كاڭرۇڭ
v جاپون ساياسي ساقشىلارىن شاپقان جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى ۇلت قاھارمانى ـــ جيە جىنگو
v ۇلت ءۇشىن ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن كۇرەسكەن ـــ جاڭ زىجۇڭ
v وڭتۇستىك حىبەيداعى اتاعى جەر جارعان باتىر تۋانجاڭ ـــ لي لين
v ءۇي مۇلكىن اقشا اينالدىرىپ، مەملەكەتتىڭ اۋىرتپالىعىن جەڭىلدەتىپ، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرىپ، وتان ءۇشىن باسىن ءباي تىككەن ــــ لۋ يۇيتيڭ
v شىعىس سولتۇستىك جۇڭگودا قيانكەسكى سايىسقا تۇسكەن جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى بىرلەسكەن ارميانىڭ قولباسشىسى ـــ ساۋ يافان
v ەل ءۇمىتىن اقتاپ، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستا جان قيعان قاھارمان ـــ جىڭ زومين (郑作民)
v قۇرىش جاۋىنگەر ـــ  ياڭ جيڭيۇي
v اۋياتسيا ىستەرى ءۇشىن ءومىر بويى  ەرلىكپەن كۇرەس جاساعان  ــــ پىڭ رىنفا
v 

ناعىز توڭكەرىستىك دارىندى ــــ لو حۋاچىڭ

v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى كۇرەسكەن ايەل قاھارمان- ماۋ لييىڭ
v حىدۇڭداعى «بۇقارانىڭ كوسەمى ـــ جيا كاڭجيە
v مەملەكەتكە ادالدىعىن، ۇلتقا وپالىلىعىن ايگىلەگەن ـــــ ۋي داگۋاڭ
v ەرلىكپەن شايقاس جاساعان جالىنداعان جاس قاھارمان گو جىڭ
v قىلىشىنان قان تامعان جاپون شاپقىنشىلارىن جويۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان جاڭا 4-ارميانىڭ ەرجۇرەك ساربازى ـــــ ۋ-كۇن
v توڭكەرىستىك قوسىننىڭ اتويشىسى ـــ يە فۋپيڭ
v مەملەكەتتى قۇتقارۋ ەركىنەن تايماعان ـــــ جياڭ شاڭچيڭ  
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان وتانشىل زيالىلاردىڭ ۇلگىسى ـــ ياڭ يۇيمين
v  شينجياڭ تيان-يە توبى شەكتى  سەرىكتەستىگى نىسان تەحنيكا گرۋپپاسىنىڭ جاۋاپتىسى ۋاڭ شياۋچين قىزمەتكە قاتىناسقان 8 جىلدان بەرى، ىلگەرىندى-كەيىندى سەرىكتەستىكتىڭ كوپتەگەن ءتۇيىندى نىسان قۇرىلىسى قىزمەتىنە قاتىناسىپ كەلەدى
v قالامىن تاستاپ، قارۋ اسىنىپ، ادال نيەتىمەن ەل ءۇمىتىن اقتاپ، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان قاھارمان ـــ ما ياۋنان
v جاپون شاپقىنشىلارىمەن اقتىق دەمى ۇزىلگەنشە شايقاسىپ، اتا مەكەندى قورعاعان چىن ءان-باۋ
v نانياڭداعى حۋاچياۋ تەحنيك جۇمىسشىلارىنىڭ ەلگە قايتىپ قىزمەت وتەۋ ۇيىرمەسىنىڭ جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس بارىسىنداعى ايبىندى جىرى
v ءومىر بويى جۇڭحۋانى كوركەيتۋ جولىندا كۇرەس جاساعان تايۋاندىق وتانشىل قاھارمان ــ ۋىڭ زىشىڭ
v جاڭبىرشا جاۋعان وقتا اسقان ەرلىك كورسەتكەن ــــ ۋاڭ گىنيىڭ( (王根英
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرۋ جولىندا اتويلاپ الدا جۇرگەن ــــ دىڭ يۇڭياۋ
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستا ماڭگىلىك الاۋ بولىپ جانعان قاھارمان ـــ جاۋ ي-پيڭ 赵伊坪
v قالامىن تاستاپ قارۋ اسىنىپ، اقىل-پاراساتى مەن قاجىر-قايراتىن ەلىنە ارناعان ــــ ۋاڭ گۋاڭيۇي 王光宇
v جاۋاپكەرلىكتى ارقالاعان قايسار گەنەرال ــــ فان جۋشيان
v ولسەدە باس يمەي، وزەنگە سەكىرىپ ەرلىكپەن قۇربان بولعان 8 ايەل جاۋىنگەر
v قاھارماندىق قاسيەتى ارقىلى بولاشاققا جول اشقان ـــ شيۋان شيافۋ 宣侠父
v ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن، جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان ـــ  جوۋ جيانپيڭ
v تاڭداۋلى بولشەۆيك ــــ يە چىڭحۋان
v  قاراپايىم اسكەردەن جەتىلىپ، وتان ءۇشىن قۇربان بولعان ــــ ليۋ گۇي-ۋ
v وتان ءۇشىن قۇربان بولىپ، ۇلتقا داڭق اپەرگەن ـــ ۋاڭ ميڭجاڭ
v «يۇيحۋاتايدا اتى اڭىزعا اينالعان قاھارمان ـــ  شۇي باۋيە  
v ءوزىن توڭكەرىسكە ارناعان، وتان ءۇشىن ءوزىن ۇمىتقان ـ لي چي
v توڭكەرىسشىل پروفەسسور ـــ چيان ي - شى 
v جۇڭگو جۇمىسشى-ديحان قىزىل ارمياسىنىڭ ءبىر مۇشەسى، جاۋجۇرەك قولباسى ـــ شيە سۇڭ
v شىعىس سولتۇستىكتىڭ قىرانى، اۋە ارمياسىنىڭ سوعىس ارداگەرى ــــ جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىستىڭ اۋە ارميا قاھارمانى ــ گاۋ جىحاڭ
v قاندى شايقاس مايدانىندا باسىن ءباي تىككەن ـــــ حاۋ مىڭليڭ
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى سوعىس قاھارمانى ـــــ جاۋ چۇڭدى
v ەر جۇرەك باتىر ـــ ياۋ زىچيڭ
v جەلىلەكتىلەردەن شىققان قاھارمان، اقيقاتتى قورعاۋشى ـــ گو گاڭلين
v ەرلىكپەن قاندى شايقاسقا تۇسكەن قولباسى جاۋ دىڭيۇي
v لۋگوۋچياۋمەن تاعدىرلاس بولاتىندىعى جونىندە سەرت بەرگەن ـــ تۇڭ لينگى ( 佟麟阁)
v قولباسى ـــ سۇن يۇيچيڭمەن (孙玉清)
v ۋ فۋليان: پارتيا ءۇشىن جان قيعان جەلەكتى قاھارمان
v پارتيا ءۇشىن ءوزىن ارناعان جەلەكتى قاھارمان ـــ ۋ فۋليان
v توڭكەرىستىك قازىنا باسقارۋ مامانى ـــــ جىڭ ي-جاي
v قىزىل ارميانىڭ جاس ىسكەر ساياسي كوميسسارى ـــ چىن حايسۇڭ
v ورتالىق حۇجات قويماسىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن باسىن ءباي تىگىپ قورعاعان چىن ۋيرىن
v ۇزاق جورىقتاعى ارتقى شەپتىڭ قۇرىش قورعاۋشىسى ـــ دۇڭ جىنتاڭ   
v سازدى دالادان ءۇش رەت  وتسەدە جىگەرى مۇقالماي، گاۋتايدا ەرلىكپەن قۇربان بولعان ــــ ياڭ كىميڭ
v ءوزىن حالىققا ارناعان ــــ گو ديرىن 
v ەلىم دەپ ەڭىرەگەن ــــ شيا يۇنجيە
v شعىس مانجۋريانى ءدۇر سىلكىندىرگەن ايباتتى سارباز ـــــ ۋاڭ دىتاي
v ۇلتتار ىنتىماعىنىڭ باتىل قورعاۋشىسى بولامىن
v «ءۇش ءتۇرلى كۇشكە»، «ەكىبەتكەيلەرگە» قارسى باتىلدىقپەن، تاباندىلىقپەن كۇرەس جۇرگىزەمىن
v ۇزاق جورىقتا ەرلىگىن ايگىلەگەن جاس گەنەرال ـــــ لو نانحۇي
v «ەرلىكپەن جان قيۋ رۋحى ارقىلى كۇللى جۇرتقا ايگىلى بولعان ـــــ ۋ حۋجيڭ
v ارمان- مۇراتى ءۇشىن ءومىرىن ارناعان كوممۋنيست ـــ ۋاڭ فۋشىڭ
v «ماشاقاتتى ورتادا جاۋدى جامساتىپ، باسىن ءباي تىگىپ، جۇڭحۋانى قورعاعان ـــــ جاۋ يمان
v  شايقاس مايدانىندا شىڭدالعان ناعىز باتىر ـــــ لي شۋەجۇڭ
v  بۇقارانىڭ كوسەمى، ۇلت قاھارمانى ـــــ ليۋ جى-دان
v مۇراتىنان ايىنىماي، اتاققادا، اقشاعا دا ازباعان ـــ جي يۇنچىڭ
v قىزىل ارميانىڭ ايگىلى ەرجۇرەك ساردارى ـــ ساي حۇي -ۋىن 
v قىزىل ارميانىڭ ەرجۇرەك قولباسشىسى ـــــ حۋاڭ سۋ
v تاسقىنداعان جىگەرىن باقىتتى تۇرمىس جاراتۋعا ارناعان ـــــ لين چيڭ
v ›ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن توڭكەرىس جاساعان‹ تاڭداۋلى پارتيا مۇشەسى ـــ حاۋ چيڭيۇي
v حۋبەي-حىنان-شانشي توڭكەرىستىك رايونىن قۇرۋشى ـــ ۋ حۋانشيان (吴焕先)
v جاۋدى تىكسىندىرگەن جالعىز قول گەنارال ـــــ ليۋ چوۋشي
v سۇيىكتى جۇڭگو ءۇشىن دەگەن ـــــ فاڭ جىمين
v رايونىمىزدىڭ جەر-جەرىندەگى كورىنس رايوندارى «1-قازان » ساياحات التىن اپتالىعىن قارسى الۋعا بەلسەنە دايىندالدى
v جۇڭگو جۇمىسشى-ديقان قىزىل ارمياسىنىڭ ۇزدىك قولباسشىسى زىڭ جۇڭشىڭ
v جۇڭگونىڭ جاڭا مۋزيكا سالاسىنداعى اتويشسى  ــــ نيە ىر 
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ باستاپتى كەزدەگى باسشىلارىنىڭ ءبىرى ــــ چۇي چيۋباي
v ولسەدە باس يمەيتىن جەلەكتى باتىر ــــ ليۋ جىمين 
v رامىتيلا توحتىنىڭ گۇلسىناي ءابدەش قىزىنىڭ اۆتورلى ماقالاسى جاريالاندى
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى تاريحىنداعى تۇڭعىش قازىنالىق باقىلاۋ باستىعى ــــ رۋان شياۋشيان
v  پارتيامىزدىڭ، ارميامىزدىڭ ساياسي قىزمەتىندەگى تۇڭعىش ادام سانالعان ـــ ليۋ بوجيان
v توڭكەرىستىك ءادىليا ءىسىن باستاۋشى ــ لياڭ بايتاي
v  قىزىل ارميانىڭ جوعارى دارەجەلى قولباسشىسى ـــــ حى چاڭ
v قىزىل ارميانىڭ قانعا بويالعان وتكىر قانجارى ــ جۇڭ ۋيجيان
v زۇن-ي قامالىندا ىستىق قانىن توككەن ـــــ دىڭ پيڭ
v  قاعىلىق اۋدانىنىڭ ديحانى ءراشيتتىڭ كاسىپ كوزىن اشىپ، باقىتتى تۇرمىسقا قادام تاستادى
v سولتۇستىك شانشيدەگى قىزىل ارميا  جانە توڭكەرىستىك رايوندى قۇرۋشىلاردىڭ ءبىرى ـــ شيە زىچاڭ 
v فۋجيان- جىجياڭ- جياڭشي توڭكەرىستىك بازاسىنداعى ›قورشاپ جويۋعا‹ قارسى سوعىستىڭ قولباسشىسى ـــ پىڭ گانچىن 
v قىزىل ارميا ىشىندەگى جاس تا ارىندى جاس سارباز ـــــ شۇن حۋايجوۋ
v باتىر دا باتىل، تاڭداۋلى ايەل پارتيا مۇشەسى ــــ حى باۋجىن
v توڭكەرىستىك جاڭا جۇڭگونى قۇرىۋ جولىندا ەڭ سوڭعى ءبىر تامشى قانىنا دەيىن سارقىعان ـــ چىن شۋشياڭ
v پارتيانىڭ ادال قورعاۋشىسى چىن شوۋچاڭ
v نيڭدۋ كوتەرىلىسىنىڭ باسشىسى−جي جىنتۇڭ
v ىستىق قانىمەن ەلەۋلى ەڭبەك سىڭىرگەن ــــ جوۋ ي-لي
v نيڭدوۋ كوتەرىلىسىنىڭ باسشىسى ــــ جي جىنتۇڭ
v ياۋشيان كوتەرىلىسىنە باسشىلىق ەتكەن ــ ۋاڭ تايجي
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرىپ، ەلىن قورعاۋ جولىندا ءوزىن ارناعان ۇلت قاھارمانى ـــ تۇڭ چاڭرۇڭ
v كوممۋنيزمنىڭ حالىقارالىق جاۋىنگەرى ــــ شى حۋاڭ
v ۇلت قاھارمانى جي حۇڭچاڭ
v جۇڭگو جۇمسشىلار قوزعالىسىنىڭ ايگىلى باسشىسى ـــ دىڭ جۇڭشيا
v  پارتيانىڭ ۇزدىك جاسىرىن قىزمەتكەرى ـــــ لي زىچۇنمەن
v قايسار ديحان توڭكەرىسشى ــ ماۋ فۋشۋان
v سەمسەرىمەن قالىڭ جاۋدى سەسكەندىرگەن- حى يىڭ
v وڭتۇستىك شانشي قىزىل ارميا 29-جۇنىنىڭ قۇرۋشى لي گىن
v وڭتۇستىك شانشي حالقىنىڭ قاھارمانى ــ چىن چيانلۇن
v جاۋعا استە باس يمەگەن توڭكەرىسشى ــ چىن يۋانداۋ
v مەنىڭ قازا بولۋىم داڭقىتى‹ دەگەن ءسوز قالدىرعان جاۋ بوشىڭ
v پارتيا ءىسىن  جانىن تىگىپ قورعاعان ــ چىن ليجىن
v قيىنشىلىقتان دا، ولىمنەن دە قورىقپاي، حالىقتىڭ مۇددەسى ءۇشىن ءبارىن ارناعان ــ ۋي باچۇن
v جۇڭگو كوممۋنيزيم قوزعالىسىنىڭ ۇزدىك ۇگىتشىسى- اعارتۋشىسى ماۋ جيانچيڭ
v پارتياعا ادال ، باس يمەيتىن ساۋ داجۇن
v  رۋحى اسقاق قاھارمان- ليۋ جىشۇن
v اسكەري سالاداعى ۇلەسى ەرەن ــ قىزىل 4-ارميانىڭ باستىعى ۋاڭ لياڭ
v يۇيحۋاتايدا قان توگىپ، سەنىمىن بىلدىرگەن ـــ لي يۇنشىڭ
v ورتا حۋبەي توڭكەرىسىنىڭ باسشىسى - شياۋ رىنحۋ
v ارتىنا ›نۇرلى بولاشاققا ۇمتىلىپ، جاۋىزدىقتى الاستايمىن‹ دەگەن ءسوز قالدىرعان ــ لي سان
v ەر جۇرەك باتىر ــ دىڭ ياندا
v قيىنشىلىق پەن قاتەردەن قورىقپاعان ــ ۋاڭ ميڭ
v چاڭجياڭنىڭ وڭتۇستىگى مەن سولتۇستىگىندە ايقى تۋ ۇستاپ، ماڭگى پارتياعا ىلەسكەن ــــــ لي ميڭرۇي
v حۋاڭما كوتەرىلىسىنىڭ باسشىسى ـــ ساۋ شۋەكاي
v حىنان شىعىس وڭتۇستىك قىزىل ارمياسىن جانە توڭكەرىستىك رايونىن قۇرۋشى ـــ جوۋ ۋي-جيۇڭ
v حالىق ءۇشىن  اقتىق دەمى تاۋسىلعانشا كۇرەسكەن ــ زىڭ شى- ى
v توڭكەرىستىڭ جالىنى وشپەگەن ـــــ لي چاۋشى
v تاڭداۋلى قىزىل ارميا قولباسشىسى ـــ حۋاڭ گۇڭلۇە
v وتان ءۇشىن ەرلىكپەن قان توككەن جالىندى جاس گۋ شيۋڭ-ي
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ نەگىزگى قۇرۋشىسى ـــ ءساي حى-سىن
v شىعىس جۇڭگودا ماركسيزمدى تاراتقان تۇڭعىش ادام ــــ ياڭ پاۋ-ان
v ماشاقاتتى شايقاستا ادالدىعىن ايگىلەگەن قاھارمان - تان شوۋلين
v توڭكەرىستىك مۇراتى بارىنەن اسقاق ــــ جوۋ ي-چۇن 
v جۋ يۇنچيڭ
v توڭكەرىس جولىنا اسقاق جىگەرىن ارناپ، ماڭگى باس يمەگەن ــ  يۇن داييىڭ
v پارتيا ءۇشىن ەرەكشە ادال ــــ ليۋ چيانچۋ
v ۋاڭ چيڭشى: توڭكەرىس، ءسوز جوق، جەڭىسكە جەتەدى
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى 1-قۇرىلتايىنىڭ بىردەن-ءبىر از ۇلت ۋاكىلى ــــ دىڭ ىنميڭ
v توڭكەرىس ءسوزجوق جەڭىسكە جەتەدى،-دەگەن ءسوز قالدىرعان قاھارمان ــ ۋاڭ چيڭ-شى
v حالىق ءۇشىن ءوزىن ارناپ، ەرلىكپەن قۇربان بولعان ــ وۋياڭ لي-ءان
v كوپ رەت ەلەۋلى ۇلەس قوسقان قىزىل 7-ارميانىڭ اسكەري قولباسشىسى ــــ لي چيان
v جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ تاڭداۋلى باسشىسى جانە كەرەمەت ۇيىمداستىرۋشىسى ــــ لين يۇي-نان
v قاھارماندىق رۋحتىڭ سيموۆلى ــ حى مىڭشيۇڭ
v يۇننان حالىق ازاتتىعىنىڭ كوشباسشىسى جانە نەگىزىن قالاۋشى ـــ ۋاڭ دىسان
v توڭكەرىس جولىندا باسىن ءباي تىككەن ــــ ءپان شينيۋان
v ىستىق قانىمەن ەلەۋلى ەڭبەك سىڭىرگەن ـــ گو فىڭشاۋ
v ادىلەت جولىندا ايانباعان باتىر ــــ يۇي زويۇ ي  
v جاپون شاپقىنشىلارىنا قارسى تۇرعان تايۋاندىق از ۇلت قاھارمان ـــ مونا رۋداۋ
v قىزىل 13-ارميانىڭ جالاڭ اياق باتىرى ـــ چىن ۋىنجيە
v ديقاندار قوزعالىسىنىڭ تەبىندى باسشىسى ــ لو شۋە -زان
v ايگىلى قىزىل ارميا قولباسشىسى ــــ حۋ شاۋحاي
v سولتۇستىك جۇڭگوداعى تۇڭعىش حالىق اكىمياتىن قۇرۋشىلاردىڭ ءبىرى ــــ حى گۋاڭ
v ەزىلىپ - قانالعاندار ءۇشىن جانىن قيعان ليۋ يۋان - ان
v  توڭكەرىس ءۇشىن داڭىقپەن قۇربان بولعان ـــــ چىن ي-ءان»
v   ومىرىمەن اقيقاتقا ۇمتىلعان تاڭداۋلى پارتيا مۇشەسى ــــ ليۋ يۋان-ان
v ءولىم الدىندا باس يمەگەن جۇمىسشى-ديقان قوزعالىسىنىڭ اتويشىسى ـــ وۋياڭ لومەن
v جاسىرىن شايقاس شەبىندەگى قاھارمان ـــ لي ميڭكى
v ومىرىنە تونگەن قاۋىپتى ەلەڭ قۇرلى كورمەي، پارتياعا ادال بولىپ، حالىقتى سۇيگەن ــ حى كۇن
v توڭكەرستىك قاھارمان ـــ حۋ يوۋسۇڭ
v بوز دالانىڭ بوزداقتارىنان قىزىل ارميانىڭ قولباسشىلارىنا اينالعان جيڭگاڭشانداعى باتىرلار ـــ يۋان ۋىنساي، ۋاڭ زو
v جيڭگاڭشانداعى اتويشى جاۋىنگەر ــ ۋان شيشيان
v چيۋڭيا توڭكەرىسىندەگى تۇڭعىش ادام ــ ۋاڭ ۋىنميڭ
v گۋاڭدۇڭ ولكەسىندەگى تۇڭعىش ايەل كوممۋنيست- گاۋ تيانبو
v ءوزىن پارتياعا ارناعان جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ تۇڭعىش ايەل مۇشەسى ــــ مياۋ بويىڭ
v جان-تانىمەن سەنىمىن قورعاعان ــــ ياڭ يىن
v ءولىم الدىندا تىزە بۇكپەگەن قايسار كوممۋنيست − چيۋ جينحۇي
v توڭكەرىس داستانىن ىستىق قانىمەن جازعان ـــ يان چاڭ - يمەن
v ديحاندار قوزعالىسىنىڭ باتىرى- پىڭ پايمەن
v پارتيزانداردىڭ باتىر ايەل باستىعى ـــــ ماۋ زىجيان
v پارتيا ءوزىن ارناعان ايەل قاھارمان ـــ جۇڭ جۋيۇن
v گۋاڭشيداعى ايگىلى اتويشىسى جۋ شي-اڭ
v شانشيدىڭ سولتۇستىگىندەگى كوممۋنيستىك پارتيانىڭ باستاۋشىسى ــــ لي زىجوۋ
v سوعىس ناتيجەسى ەرەن كەرەمەت باتىر ـــــ ۋ گۋاڭحاۋ
v جۇرەكتىلىكپەن اتويلاپ الدا جۇرگەن، جاۋجۇرەك باتىر ـــ ياڭ شىحۇن
v تەڭىزشىدەن جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ ۇزدىك كوسەمىنە اينالعان ـــ سۋ جاۋجىڭ
v ماڭگىلىك جيڭگاڭشان قاھارمانى، ەڭبەگى ەگەي ارداگەر ــــ جيڭگاڭشان كەزىندەگى ايگىلى اسكەري ىستەر قولباسشىسى حى تيڭيىڭ
v قابىرعادان قان كەشىپ، ادىلەت جولىندا باسىن ءباي تىككەن ــــ ۋاڭ شياۋشي
v قىزىققانىم جاۋدىڭ جۇرەگىن شايلىقتىرۋ، ادال جۇرەگىم جاڭا ۇرپاقتارعا جول اشادى ـــ يۇي چاڭجۇن
v اق لاڭكەستىك الدىندا تايسالماعان ولكەلىك پارتكومنىڭ شۋجيى ـــ لي يۋان
v جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ كوشباسشىسى ـــــ سۇن جينچۋان
v اقتىق حاتتى قانمەن جازىپ، الەمدى اسەرلەندىرگەن توڭكەرىسشىل جۇبايلار ــ چىن جۋە جانە جاۋ يۇنشياۋ
v حالىق ءۇشىن قانپەزەرلەردى قۇرتۋعا سەرت بەرگەن قاھارمان ــ حى جينجاي
v قىزىل ارميانىڭ ارداگەرى: ۋاڭ ىرجۋو
v وقۋدان قول ءۇزىپ، توڭكەرىسكە قاتىناسقان، ارتىنا ماڭگى وشپەس ءىز قالتىرعان قاھارمان ــــ جي بۋگاۋ
v ولسەدە باس يمەگەن ــــ چيۋ جينحۇي
v ولسە دە باس يمەگەن قاھارمان ــ ليۋ شاۋنان
v توڭكەرىس جۇرگىزگەن ولىمنەن قورىقپايدى، ولىمنەن قورىققان توڭكەرىس جۇرگىزە المايدى دەيتىن ــ فىڭ پيڭ
v ءوزى ولسەدە رۋحى ولمەگەن يۇحۋاتايدا قۇربان بولعان ــــ شى يانفىن
v سەنىم ۇشقىنىن شاشقان توڭكەرىستىك ارداگەر − ما جۇن
v توسقاۋىلداردى تالقانداپ، ۇرپاقتاردى باقىتتى تۇرمىسقا كەنەلتكەن ـــ چىن چياۋنيان
v ۇلگىلى ايەل ارداگەر ــ شياڭ جيڭيۇي
v توڭكەرىس جولىندا تايسالماعان ــ ۋي يەچۋ
v ەڭ ەرجۇرەك جاۋىنگەر لو ي-نۇڭ
v قۇربان بولىپ ءىزباسارلارىن جىگەرلەندىرگەن-شيا ميڭحان
v جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ ايگىلى ۇيىمداستىرۋشىسى ــ گو لياڭ
v  اعا بۋىن ــــ ما جۇن
v جازا مايدانىندا توي جاساعان جوۋ ۋىنيۇڭ مەن چىن تيەجۇن
v توڭكەرىسكە ءوزىن ءومىر بويى ادالدىقپەن ارناعان ـــ جاڭ شۋپيڭ
v ءداۋىر سوڭىندا قالعىسى كەلمەگەن ــــ ۋاڭ ي -فيمەن
v ەرىلىكپەن قۇربان بولعان ــ يۇي فاڭجوۋ
v ماركسيزمدى ءناسيحاتتاۋشى ـــــ يۋان يۇيبيڭ
v توڭكەرىس جولىندا ولىمنەن جاسقانباعان جاس قۇربان ـــــ ياڭ چاۋ
v جاي وتىنداي ءتۇسىپ كونەنىڭ تاس-تالقانىن شىعارۋدى ارمانداعان جاڭ تايلەي
v ەشتەمەدەن تايسالماي قالانىڭ قاقپاسىنان التى رەت شىققان ـــ ءپان جۇڭرۋ
v اسقان ءمورالدى ـــــ ۋاڭ حىبو
v باستاپقى مەزگىلدەگى جۇڭگو جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ ۇزدىك كوسەمى ــــ لين ۋيمين
v كۇزگى جيىن-تەرىن كوتەرىلىسىنىڭ وشپەس ەسكەرتكىشى ـــ لۋ دىميڭ
v سەنىمنەن ماڭگى اينىماعان - جاۋ شىيان
v ءولىمدى ەلەڭ قۇرلى كورمەيتىن توڭكەرىسشى ــــــ چىن يان-نيان
v ەرلىكپەن قۇربان بولعان توڭكەرستىك ەرلى- زايىپتى ـــــ تيان بوياڭ جانە چىن چاڭفۋ
v شياڭنان ديقاندار قوزعالىسىنىڭ اتويشىسى ـــ لەي جينچيان
v حۋاڭپۋداعى تالانت يەسى ـــ جياڭ شيانيۇن
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ حۋاڭپۋ اسكەري مەكتەبىندەگى ماڭىزدى جاۋاپتى ادامى - شيۇڭ شيۇڭ
v ماڭگى وشپەيتىن بالاۋىز شام ـــ شياۋ چۋ-نۇي
v توڭكەرىس ىستەرى ءۇشىن قۇربان بولۋدان تايىنباعان ــ شيە ۋىنجين
v جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ەرتەرەكتەگى جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ تاڭداۋلى باسشىسى ــ ۋاڭ شۋحۋا
v باسىم كەسىلسەدە جىگەرىم استە مۇقالمايدى دەگەن ياڭ انگۇڭ
v توڭكەرىستىك قايتپاس جىگەرى ەل اۋىزىندا قالعان ــــ سۇن بيڭۋىن
v جۇڭگو كوممۋنيزم قوزعالىسىنىڭ كوش باسشىسى ــ لي داجاۋ
v ونەگەلى توڭكەرىستىك جاۋىنگەر ــــــ ساۋ يۇڭ
v ماركسسيزمدى ۋاعىزداۋشى ــــــ جاڭ بوجيان
v اقتىق دەمى تاۋسىلعانشا تىنباي كۇرەسكەن «ۋ سا قوزعالىسىنىڭ» كوسەمى ليۋ حۋا
v ۋاڭ جينمەي جانە ونىڭ ءۇش شۋماق ولەڭى مەن 27 جىلدىقءومىرى
v ديحان- جۇمىسشىلاردى سۇيەمەلدەگەن ادال قاھارمان - لياۋ جۇڭكاي
v وتاننىڭ ءۇمىتىن اقتاپ ءومىر بويى جۇمىسشى-ديحان ءۇشىن ىستەگەن ـــــ لي ۋينۇڭ
v ۋسا قوزعالىسىندا ماڭگىلىككە قالعان ــ گۋ جىڭحۇڭ
v نايزاعايداي جارىق ەتكەن جاس اتويشى ــــ گاۋ جۇنيۇي
v ەلەۋلى ۇلەس قوسقان دارىندى ـــ جاڭ گويۇن
v جۇمىسشىلار قوزعالىسىنىڭ اتويشىسى لين شياڭچيان
v قۇرىلىق ارمياسىنىڭ گەنەرالى ــ دىڭ جۇڭيۋان
v ەلىن قورعاعان ارداگەر ــ ساي-ى
v شينحاي توڭكەرىسىنىڭ ارداگەرى ــ حۋاڭ شيڭ
v تۇڭعىش كوتەرىلىستىڭ ەگەي ەرى ــــ جياڭ ي-ۋ
v وتان ءۇشىن جانىن قيعان ــ سۇڭ جياۋرىن
v رەسپۋبىليكا ءۇشىن جانىن پيدا ەتكەن ـــ پىڭ جياجىن
v قايىسپاس قايسار جۇباي ـــــ لين جۋەمين
v قايتا قۇرۋ ارمياسىنىڭ تۇڭعىش باستىعى شۇي شيلين
v جەلەكتى قاھارمان- چيۋ جىندى
v توڭكەرىستىك ارميانىڭ اتويشىسى ــ ‍زۋ رۇڭ
SearchYYMMDD  

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە