جاڭا حابارلار

اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ تۋىسقاندارىنا امانداسۋ ۇيىرمەسىندەگى كادرلار تۋىسقاندارىنا ءبيداي ورىستى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-06-19 13:17:41  

ستانسيامىزدىڭ حابارى: اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ تۋىسقاندارىنا امانداسۋ ۇيىرمەسىندەگى 20 نەشە كادر 16-ماۋسىم گۋما اۋدانىنىڭ چودا اۋىلى گولا قىستاعىنداعى قىستاق تۇرعىنى تۇردىباق ابدىكەرىمنىڭ ءبيداي اتىزىنا بارىپ، قولدارىنا وراق الىپ ونىڭ ءبيداي ورۋىنا كومەكتەستى. ماڭىنداعى قىستاق تۇرعىندارى ۇرىمجىدەن كەلگەن تۋىسقاندارىنىڭ ءبيداي ورىپ جاتقانىن كورىپ ءبيداي ورۋ قوسىنىنا ىرىقتىلىقپەن قوسىلدى، كوپشىلىك ءبىر نيەت، ءبىر تىلەكپەن سەلبەسە وتىرىپ تۇردىباق ابدىكەرىمنىڭ 2 مۋ جەرىندەگى ءبيدايىن ورىپ بەردى. جازعى جيناپ الۋ، ەگۋ، باپتاۋ سىندى ەگىس قاربالاستىعى كەزىندە، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ تۋىسقاندارىنا امانداسۋ ۇيىرمەسى اتىز باسىنا بارىپ ەڭبەككۇش كەمشىل وتباسىنىڭ جازعى جيىن-تەرىن ىستەرىنە كومەكتەستى، اپارعان ناندارىن ءبولىسىپ جەپ، سۋسىندارىن ىشە وتىرىپ، اڭگىمە شەرتىپ، مول ءونىمنىڭ شاتتىعىنا شومدى. تۋىسقاندارىنا امانداسۋ ۇيىرمەسىندەگىلەر تاعى وزدەرى سەرىكتەسكەن تۋىستارىنىڭ وتباسىلارىنا بارىپ، تۋىستاىمەن اڭگىمەلەستى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە