جاڭا حابارلار

بيىلعى ورازا ايت دەمالىسى مەزگىلىندە، شينجياڭداعى ساياحات ورىندارى جيىنى ءبىر ميلليون 73 مىڭ ادام-رەت ساياحاتشى قابىلداعان

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-06-29 18:00:43  
ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارى: ءتىلشىنىڭ اۆتونوميالى رايوندىق ساياحات كاسىبىن دامىتۋ كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنا قاراعاندا، ءۇشىنشى جاق ساناققا الۋ-تەكسەرۋ سەرىكتەستىگىنىڭ ەسەپتەۋى مەن ساراپتاۋ ناتيجەسىنە قاراعاندا، 2017-جىلعى ورازا ايت دەمالىسى مەزگىلىندە، شينجياڭدا جيىنى ءبىر ميلليون 73 مىڭ ادام-رەت ساياحاتشى قابىلدانعان، مۇندا ساياحاتتاپ بارعان جەردە قونعان ساياحاتشىلاردىڭ سانى 392 مىڭ 100 ادام-رەت، ءبىر كۇندىك ساياحاتقا شىققاندار سانى 680 مىڭ 900 ادام-رەت بولعان، شينجياڭنىڭ ساياحات بازارى ۇزدىكسىز جاندانا تۇسكەن. دەمالىس مەزگىلىندە، شينجياڭنىڭ ساياحات بازارىنىڭ ءتارتىبى ويداعىداي بولىپ، ساياحاتقا قاتىستى ارىز-شاعىم دەلوسى تۋىلماعان.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە