جاڭا حابارلار

ءتاتتى ويپاتتاعى «قاۋىن قوناقتارى»

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2017-07-05 18:06:32  

قۇمىل قالاسى يجوۋ رايونى نانحۋ اۋىلى نانحۋ قىستاعى 2-اترەتىندەگى پىسقان قۇمىل قاۋىندارى

ءار جىلى شىلدە ايىنىڭ باسىندا، شينجياڭ قۇمىل ويپاتىنداعى ون مىڭ مۋلىق قاۋىن بىرتىندەپ پىسادى، سان مىڭداعان ديقان جۇمىسكەر بۇل جەردە قۇمىل قاۋىنىن جينايدى، ولار بۇل ءتاتتى ويپاتتاعى «قاۋىن قوناقتارى». بۇل «قاۋىن قوناقتارى» يۇننان، سىچۋان قاتارلى جەرلەردەن كەلگەن، كەيبىرەۋى ءار جىلى اقپان ايىندا شينجياڭعا كەلەدى، تامىز ايىندا قايتادى، قاۋىن مايساسىن ەگۋ مەن اتىز باسقارۋدان ءونىم العانعا دەيىنگى ءبىر كەمەلدى قاۋىن-قاربىز مەزگىلىندە ولار 20 مىڭنان ارتىق كىرىس تابادى. ءونىم الۋ مەزگىلىندە «قاۋىن قوناقتارى» تاڭەرتەڭ ساعات 5تەن باستاپ جۇمىس ىستەيدى، ولار قاۋىنداردى جيناپ، تاسىپ، تۇرگە ايىرىپ قوراپتاپ، ودان جۇك ماشيناسىنا قويادى، وسىلايشا كەشكى ساعات 10عا دەيىن دامىلسىز قاربالاستانادى، 40 نەشە ساعاتتىق ۇزاق جولدى تاسىمالمەن ءدامى ءتىل ۇيرەتىن شينجياڭ قاۋىنى بەيجيڭ، شاڭحاي، گۋاڭجوۋ قاتارلى جەرلەرگە جەتكىزىلەدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە