جاڭا حابارلار

بيىلعى جاڭا كەلبەتتى ايگىلەۋ اتىنداعى سانگەرلەر جارىسىنىڭ شينجياڭ رايونىنداعى شەشۋشى جارىسى ۇرىمجىدە باستالدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-07-18 01:20:22  

ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارى: 2017-جىلعى جاڭا كەلبەتتى ايگىلەۋ اتىنداعى سانگەرلەر جارىسىنىڭ شينجياڭ رايونىنداعى شەشۋشى جارىسى ۇرىمجىدە باستالدى، 19 جاستاعى لي چىنجۇنلۋ وسى رەتكى سانگەرلەر جارىسىنىڭ شينجياڭ رايونىنىڭ اعا جۇلدەگەرلىگىن جەڭىپ الدى.
وسى رەتكى جارىس وبراز كيىمدەرىن كورسەتۋ، مالتاۋ كيىمدەرىن كورسەتۋ، جوبالاۋشىنىڭ جاڭا ۇلگىدەگى كيىم-كەشەكتەرىن كورسەتۋ قاتارلى بۋىنداردان قۇرالىپ، ەڭ سوڭىندا 19 جاستاعى لي چىنجۇنلۋ شينجياڭ رايونىنىڭ اعا جۇلدەگەرلىگىن قانجىعاسىنا بايلاپ، نازەكەت احىمەت، زۇڭ جىڭكاڭ جۇلدەگەر، حۋ چيڭ، دىلشات قاسىم كىشى جۇلدەگەر بولدى.
ءتىلشىنىڭ قاتىستى جاقتاردان ۇعىسۋىنشا، جاڭا كەلبەتتى ايگىلەۋ اتىنداعى سانگەرلەر جارىسى «تاڭداۋ، سارالاۋ،باعالاۋدى» ءبىر تۇلعالاندىرعان جوعارى دارەجەلى، «جاڭا كەلبەتتى ايگىلەۋدى » باستى تاقىرىپ ەتكەن جارىس بولىپ، ەلىمىزدىڭ 11 قالا-رايونىندا جارىس ورنى بەلگىلەنگەن. شينجياڭ رايونىنداعى جارىس 2017-جىلى مامىردان باستالعان، شينجياڭ، نيڭشيا، گانسۋ، سانشي قاتارلى ولكە-رايونداردا سارالاۋ جۇرگىزگەن، ۇمىتكەرلەر حانزۋ، حۇيزۋ، ۇيعۇر، قازاق، موڭعۇل قاتارلى 13 ۇلتتان قۇرالعان. العاشقى تاڭداۋ جانە ارالىق جارىستان كەيىن، ەڭ سوڭىندا 30 ۇمىتكەر سارالانىپ شىعىپ، وسى رەتكى شەشۋشى جارىسقا قاتىناستى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە