جاڭا حابارلار

كورلا قالاسى: مۇز ۇستىندە بۇرالا بيگە باسقان اققۋلار

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2017-12-30 23:52:28  

 24-جەلتوقساندا، قىسقى توقىراۋ وتىسىمەن، اپپاق اققۋ، وگىز شاعالا جانە زىمىراي ۇشقان قازدار سۇلۋ بەينەلەرىمەن شينجياڭ كورلا قالاسىنداعى كوكەك وزەنىندە بوي كورسەتتى. وزەن بەتىنە مۇز قۇرسانا باستاعان بولسا دا، بۇل زەرەكتەر مۇز بەتىندە ويناقشىپ، بىردە سۋ بەتىندە اسىر سالسا، بىردە اسپاندا قانات قاعىپ سامعادى. ولاردىڭ تاماشا قىلىقتارى كورلا قالاسىنىڭ تۇرعىندارىن باۋراپ، قىس مەزگىلىندەگى كورلا قالاسىنا ومىرشەڭدىك پەن تىرشىلىك كۇش اكەلدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە