جاڭا حابارلار

قابا اۋدانى : قىراۋلى الەم

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-02-08 19:32:11  

  ءار جىلى قاراشا ايىنان كەلەسى جىلى ناۋرىز ايىنا دەيىن، قابا اۋدانىنىڭ اققايىڭ ورمانى كوكتەمدەگىدەي قۇلپىرىپ، جازداعىداي جاسىلدانىپ، كۇزدەگىدەي التىن سارى تۇسكە بويانباسا دا، قاراپايىمدىلىعىمەن، قايراتتىلىعىمەن، تىنىشتىعىمەن وزگەشە سۇلۋلىق باعىشتاپ، ادام جانىن راحاتتاندىرادى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە