جاڭا حابارلار

شي جينپيڭ شياڭگاڭنىڭ داپۋىندا تۋىلعان اۋىر قاتىناس شىرعالاڭىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى، قازا بولعانداردىڭ تۋىس - تۋعاندارىنان جانە جارالانعانداردان حال سۇرادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2018-02-14 19:55:00  
 شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 12 - اقپاندا بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. 10 - اقپان ساعات 18 مولشەرىندە، شياڭگاڭنىڭ شينجيەسىندەگى داپۋ تاس جولىندا اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، ەكى قاباتتى ءبىر اۆتوبۋز اۋدارىلىپ، 19 ادام ءولىپ، 60 نەشە ادام جارالاندى. شياڭگاڭ ەرەكشە اكىمشىلىك رايوندىق ۇكىمەتى دەرەۋ شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ شارالارىن قولدانىپ، مۇنى ءبىر جايلى ەتتى.
  شىرعالاڭ تۋىلعاننان كەيىن، ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ ءولىم - ءجىتىم جانە قۇتقارۋ جاعدايىن تاباندا ۇعىسىپ، ورتالىق ۇكىمەتتىڭ شياڭگاڭداعى بايلانىس كەڭسەسىنىڭ جاۋاپتىسىنا نۇسقاۋ بەرىپ، اكىمشىلىك رايوننىڭ باستىعى لينجىن يۋە - ىعا ءوزىنىڭ وسى رەتكى شىرعالاڭدا قازا بولعاندارعا ازا بىلدىرەتىنىن، قازا بولعانداردىڭ تۋىس - تۋعاندارىنان جانە جارالانعانداردان شىنايى حال سۇرايتىنىن ءارى شياڭگاڭ ەرەكشە اكىمشىلىك رايونىنىڭ قازا بولعانداردىڭ سوڭعى جۇمىستارىن ويداعىداي ءبىر جايلى ەتۋ، جارالانعانداردى قۇتقارۋ، ەمدەۋ جانە ولاردىڭ وتباسىنداعىلاردان حال سۇراۋ سياقتى قىزمەتتەردى كۇش سالا جاقسى ىستەۋدى تالاپ ەتەتىنىن جەتكىزۋدى تاپسىردى. شي جينپيڭ شياڭگاڭ ەرەكشە اكىمشىلىك رايونى ۇكىمەتىنىڭ شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋگە قاتىستى قىزمەتتەردى دەر كەزىندە ورىستەتكەنىن دە تۇراقتاندىردى.
  لي كىچياڭ، جاڭ دىجياڭ دا ورتالىق ۇكىمەتتىڭ شياڭگاڭداعى بايلانىس كەڭسەسىنە ازا بىلدىرەتىندىكتەرىن جانە حال سۇرايتىندىقتارىن جەتكىزۋدى تاپسىردى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە